Miłość Boga jest najbardziej oszukańcza ze wszystkiego. Należałoby ją potraktować, jak pospolity slogan, który z błyskotliwej myśli przeradza się w głuche milczenie.


miłość-boga-jest-najbardziej-oszukańcza-ze-wszystkiego-należałoby-ją-potraktować-jak-pospolity-slogan-który-z-błyskotliwej-myśli-przeradza
georges bataillemiłośćbogajestnajbardziejoszukańczazewszystkiegonależałobypotraktowaćjakpospolitysloganktórybłyskotliwejmyśliprzeradzasięgłuchemilczeniemiłość bogaboga jestjest najbardziejnajbardziej oszukańczaoszukańcza zeze wszystkiegonależałoby jąją potraktowaćjak pospolitypospolity sloganktóry zz błyskotliwejbłyskotliwej myślimyśli przeradzaprzeradza sięw głuchegłuche milczeniemiłość boga jestboga jest najbardziejjest najbardziej oszukańczanajbardziej oszukańcza zeoszukańcza ze wszystkiegonależałoby ją potraktowaćjak pospolity sloganktóry z błyskotliwejz błyskotliwej myślibłyskotliwej myśli przeradzamyśli przeradza sięprzeradza się wsię w głuchew głuche milczenie

Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie Nie ma różnych rodzajów życia, jest jedno, a jego źródłem jest Miłość twojego Boga, który bez przerwy rodzi wszechświat i ludzkość.Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej.Jeżeli słuchacz nie jest głupcem, to od zbyt błyskotliwej wymowy spodziewa się tylko zasadzek.Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszym. A podobniejszym do Niego jest ten, który ukochał jedną mrówkę, niż ten, który znienawidził cały świat.Droga człowieka do Boga - na tym najbardziej stromym odcinku - nazywa się samotność.