Miłość Boga jest wtedy czysta, kiedy równą wdzięczność budzi w nas radość i cierpienie.


miłość-boga-jest-wtedy-czysta-kiedy-równą-wdzięczność-budzi-w-nas-radość-i-cierpienie
simone weilmiłośćbogajestwtedyczystakiedyrównąwdzięcznośćbudzinasradośćcierpieniemiłość bogaboga jestjest wtedywtedy czystakiedy równąrówną wdzięcznośćwdzięczność budzibudzi ww nasnas radośćradość ii cierpieniemiłość boga jestboga jest wtedyjest wtedy czystakiedy równą wdzięcznośćrówną wdzięczność budziwdzięczność budzi wbudzi w nasw nas radośćnas radość iradość i cierpieniemiłość boga jest wtedyboga jest wtedy czystakiedy równą wdzięczność budzirówną wdzięczność budzi wwdzięczność budzi w nasbudzi w nas radośćw nas radość inas radość i cierpieniemiłość boga jest wtedy czystakiedy równą wdzięczność budzi wrówną wdzięczność budzi w naswdzięczność budzi w nas radośćbudzi w nas radość iw nas radość i cierpienie

Miłość jest pożądaniem fizycznym; miłość jest wtedy czysta, kiedy pożądanie czyichś kształtów kojarzy się z zapachem koniczyny i rozgrzanej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą dopiero później albo wcale.. . . A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście. . ...A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście...Radość można osiągnąć tylko wtedy, gdy się drugiemu sprawia radość.Miłość jest bez­sennością, która budzi nas ze snu życia.