Miłość Boga jest wtedy czysta, kiedy równą wdzięczność budzi w nas radość i cierpienie.


miłość-boga-jest-wtedy-czysta-kiedy-równą-wdzięczność-budzi-w-nas-radość-i-cierpienie
simone weilmiłośćbogajestwtedyczystakiedyrównąwdzięcznośćbudzinasradośćcierpieniemiłość bogaboga jestjest wtedywtedy czystakiedy równąrówną wdzięcznośćwdzięczność budzibudzi ww nasnas radośćradość ii cierpieniemiłość boga jestboga jest wtedyjest wtedy czystakiedy równą wdzięcznośćrówną wdzięczność budziwdzięczność budzi wbudzi w nasw nas radośćnas radość iradość i cierpieniemiłość boga jest wtedyboga jest wtedy czystakiedy równą wdzięczność budzirówną wdzięczność budzi wwdzięczność budzi w nasbudzi w nas radośćw nas radość inas radość i cierpieniemiłość boga jest wtedy czystakiedy równą wdzięczność budzi wrówną wdzięczność budzi w naswdzięczność budzi w nas radośćbudzi w nas radość iw nas radość i cierpienie

ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
Radość można osiągnąć tylko wtedy, gdy się drugiemu sprawia radość. -Karl Barth
radość-można-osiągnąć-tylko-wtedy-gdy-ę-drugiemu-sprawia-radość
Miłość jest bez­sennością, która budzi nas ze snu życia. -Yann Martel
miłość-jest bez­sennośą-która-budzi-nas-ze snu-życia