Miłość bywa zaborcza, dopóki konto w banku.


miłość-bywa-zaborcza-dopóki-konto-w-banku
antoni regulskimiłośćbywazaborczadopókikontobankumiłość bywabywa zaborczadopóki kontokonto ww bankumiłość bywa zaborczadopóki konto wkonto w bankudopóki konto w banku

Jest się wiernym, dopóki trwa miłość, a kochankiem, dopóki przedmiot miłości jest blisko.Miłość prawdziwie wielka najczęściej bywa nieszczęśliwa, a miłość nieszczęśliwa zazwyczaj prowadzi do samobójstwa - w tej czy innej postaci.Pieniądz jest dobry, ale w pomyśle, w portfelu, w banku, w handlu, w ruchu, nie w środku mózgu i serca.Gdyby tylko Bóg dał mi jakiś wyraźny sygnał! Na przykład złożył na moje nazwisko depozyt na koncie w banku szwajcarkim.Miłość karmiona wspomnieniami bywa silniejsza od właśnie przeżywanej.Nikt nie jest os­ta­tecznie mar­twy, dopóki nie us­po­koją się zmar­szczki, ja­kie wzbudził na po­wie­rzchni rzeczy­wis­tości - dopóki ze­gar przez niego nakręco­ny nie sta­nie, dopóki wi­no przez nią nas­ta­wione nie do­kończy fer­mentac­ji, dopóki plon, ja­ki za­siali, nie zos­ta­nie zeb­ra­ny. Czas trwa­nia czy­jegoś życia, twier­dzą tam, to tyl­ko jądro rzeczy­wis­te­go istnienia.