Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą.


miłość-cier­pli­wa-jest-łas­ka­wa-jest-miłość nie zaz­droś-nie szu­ka-pok­lasku-nie uno­ ę-pychą-nie jest bez­wstyd­na
św. paweł z tarsumiłośćcier­pli­wajestłas­ka­wajestmiłość nie zaz­drościnie szu­kapok­laskunie uno­si siępychąnie jest bez­wstyd­naswe­gogniewemnie pa­miętazłegonie cie­szy sięz nies­pra­wied­li­wościleczwspółwe­seli sięz prawdąmiłość cier­pli­wacier­pli­wa jestłas­ka­wa jestnie szu­ka pok­laskunie uno­si się pychąnie szu­ka swe­gonie uno­si się gniewemnie pa­mięta złegonie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wościlecz współwe­seli sięwspółwe­seli się z prawdąmiłość cier­pli­wa jestlecz współwe­seli się z prawdą

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Bo­gaćcie się, a będzie wam da­ne. Za pieniądze można ku­pić nie tyl­ko po­zory miłości, lecz miłość praw­dziwą. To nies­pra­wied­li­we i niepożąda­ne, ale to fakt.Kto kocha, jest cierpliwy i łaskawy, kto kocha, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Kto kocha, okazuje szacunek, nie szuka własnej korzyści, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego.I długo dusza twa będzie cier­pieć, gdy od­dałeś ją ko­muś bez­powrot­nie. Czas nie ima się by Ci o tym nie przy­pom­nieć. Gra z umysłem Twą karą się stała, prędzej zdechniesz niż się rozpłaczesz. Płacz dla słabych. Wy­soką cenę płaci się, gdy łzy swe pow­strzy­mujesz; ceną du­ma, uno­sisz się nią, ska­zując ciało na nie możność poz­by­cia się żalu i wstrętu do ludzkiej fałszy­wej miłości...  Zaz­drość to nie jest pięknie uczu­cie, lecz nies­te­ty wiąże się ściśle z miłością.