Miłość czyni nas niewolnikami swoimi, odbiera przytomność, ceni się bardzo, wlecze się długo 1 koniec końcom dwie tylko poznają się osoby; miłostki, przeciwnie, zostawiają nas przy rozsądku i wolności, nie wymagają trudnych poświęceń i mnożą szybko: liczne poznania, poznania dokładne, jak to powiadają, z duszą i ciałem.


miłość-czyni-nas-niewolnikami-swoimi-odbiera-przytomność-ceni-ę-bardzo-wlecze-ę-długo-1-koniec-końcom-dwie-tylko-poznają-ę-osoby-miłostki
aleksander dunin borkowskimiłośćczyninasniewolnikamiswoimiodbieraprzytomnośćcenisiębardzowleczedługo1konieckońcomdwietylkopoznająosobymiłostkiprzeciwniezostawiająprzyrozsądkuwolnościniewymagajątrudnychpoświęceńmnożąszybkolicznepoznaniapoznaniadokładnejaktopowiadajądusząciałemmiłość czyniczyni nasnas niewolnikaminiewolnikami swoimiodbiera przytomnośćceni sięsię bardzowlecze sięsię długodługo 1koniec końcomkońcom dwiedwie tylkotylko poznająpoznają sięsię osobyzostawiają nasnas przyprzy rozsądkurozsądku ii wolnościnie wymagająwymagają trudnychtrudnych poświęceńpoświęceń ii mnożąmnożą szybkoliczne poznaniapoznania dokładnez dusząduszą ii ciałemmiłość czyni nasczyni nas niewolnikaminas niewolnikami swoimiceni się bardzowlecze się długosię długo 1długo 1 koniec1 koniec końcomkoniec końcom dwiekońcom dwie tylkodwie tylko poznajątylko poznają siępoznają się osobyzostawiają nas przynas przy rozsądkuprzy rozsądku irozsądku i wolnościnie wymagają trudnychwymagają trudnych poświęceńtrudnych poświęceń ipoświęceń i mnożąi mnożą szybkojak to powiadająz duszą iduszą i ciałem

W czasie dobrobytu nasi przyjaciele poznają nas; w chwilach trudnych my poznajemy naszych przyjaciół. -James Matthew Barrie
w-czasie-dobrobytu-nasi-przyjaciele-poznają-nas-w-chwilach-trudnych-my-poznajemy-naszych-przyjaciół
Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się. -Zofia Kucówna
miłość-jak-i-szczęście-nie-jest-to-coś-co-przychodzi-z-zewnątrz-one-są-w-nas-one-tkwią-w-nas-i-tylko-od-nas-zależy-czy-w-sprzyjających
Okres narzeczeństwa nie powinien nigdy trwać długo, daje bowiem okazję do gruntownego poznania się przed ślubem. -Oscar Wilde
okres-narzeczeństwa-nie-powinien-nigdy-trwać-długo-daje-bowiem-okazję-do-gruntownego-poznania-ę-przed-ślubem
Wykształcenie to rzecz godna podziwu, ale w szkołach nie uczą nas nigdy niczego, co warte byłoby poznania. -Oscar Wilde
wykształcenie-to-rzecz-godna-podziwu-ale-w-szkołach-nie-uczą-nas-nigdy-niczego-co-warte-byłoby-poznania