Miłość do ludzi polega na tym, aby wyczuwać ich potrzeby i brać na siebie ich cierpienia.


miłość-do-ludzi-polega-na-tym-aby-wyczuwać-ich-potrzeby-i-brać-na-siebie-ich-cierpienia
martin bubermiłośćdoludzipoleganatymabywyczuwaćichpotrzebybraćsiebiecierpieniamiłość dodo ludziludzi polegapolega nana tymaby wyczuwaćwyczuwać ichich potrzebypotrzeby ii braćbrać nana siebiesiebie ichich cierpieniamiłość do ludzido ludzi polegaludzi polega napolega na tymaby wyczuwać ichwyczuwać ich potrzebyich potrzeby ipotrzeby i braći brać nabrać na siebiena siebie ichsiebie ich cierpieniamiłość do ludzi polegado ludzi polega naludzi polega na tymaby wyczuwać ich potrzebywyczuwać ich potrzeby iich potrzeby i braćpotrzeby i brać nai brać na siebiebrać na siebie ichna siebie ich cierpieniamiłość do ludzi polega nado ludzi polega na tymaby wyczuwać ich potrzeby iwyczuwać ich potrzeby i braćich potrzeby i brać napotrzeby i brać na siebiei brać na siebie ichbrać na siebie ich cierpienia

Wolność polega na tym, aby śmiało rozpatrywać każdą sytuację w jaką wpakuje nas życie i brać na siebie wszelką wynikłą stąd odpowiedzialność. -Jean Paul Sartre
wolność-polega-na-tym-aby-śmiało-rozpatrywać-każdą-sytuację-w-jaką-wpakuje-nas-życie-i-brać-na-siebie-wszelką-wynikłą-stąd
Wolność polega na tym, aby rozpatrywać śmiało każdą sytuację, w jaką człowiek wpakuje się z własnej i nieprzymuszonej woli; i brać na siebie wszelką wynikłą tu odpowiedzialność. -Jean Paul Sartre
wolność-polega-na-tym-aby-rozpatrywać-śmiało-każdą-sytuację-w-jaką-człowiek-wpakuje-ę-z-własnej-i-nieprzymuszonej-woli-i-brać-na-siebie
Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością. -Henri Frederic Amiel
mało-ludzi-zasługuje-na-to-aby-ich-słuchano-uważnie-ale-wszyscy-zasługują-na-to-aby-ich-obserwowano-ze-współczuciem-i-wyrozumiałośą
Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
Jak pro­sisz o gościnę i słyszysz sa­me od­mo­wy, po­zos­ta­je ci tyl­ko iść tym przykładem i nie brać ich do siebie. Z cyk­lu po­wieści
jak-pro­sisz-o gościnę-i słyszysz-­me-od­mo­wy-po­zos­­- tyl­ko-iść-tym-przykładem-i nie brać-ich-do siebie-z-cyk­lu-po­wieś
Aby pozyskać ludzi, należy ich uważać za takich, za jakich sami siebie uważają. -William Faulkner
aby-pozyskać-ludzi-należy-ich-uważać-za-takich-za-jakich-sami-siebie-uważają