Miłość i nienawiść są dwoma obliczami tego samego.


miłość-i-nienawiść-są-dwoma-obliczami-tego-samego
witold gombrowiczmiłośćnienawiśćdwomaobliczamitegosamegomiłość ii nienawiśćnienawiść sąsą dwomadwoma obliczamiobliczami tegotego samegomiłość i nienawiśći nienawiść sąnienawiść są dwomasą dwoma obliczamidwoma obliczami tegoobliczami tego samegomiłość i nienawiść sąi nienawiść są dwomanienawiść są dwoma obliczamisą dwoma obliczami tegodwoma obliczami tego samegomiłość i nienawiść są dwomai nienawiść są dwoma obliczaminienawiść są dwoma obliczami tegosą dwoma obliczami tego samego

Miłość i nienawiść to skrajności tego samego uczucia; nikt nie potrafi gardzić drugim gwałtowniej niż ten, kto wcześniej bezgranicznie kochał.Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.Tego samego chcieć i tego samego nie chcieć - oto jest dopiero przyjaźń.Jeśli miłość do ludzi nie oznacza schlebiania im, a nienawiść do nich nie oznacza ich krzywdzenia, wówczas, miłość, i nienawiść są czyste.Miłość, to krótki okres, w którym jakiś bliźni odmiennej płci jest o nas tego samego mniemania co my.Człek na jedno oko ślepy, więcej widzi niż ci, którzy patrzą dwoma, bo oni widzą dwoma jedno oko u niego, a on u nich jednym dwa.