Miłość jak mur, od­dziela i chro­ni od wszys­tkiego co złe. Zro­zumienie i sza­cunek to an­kry dla te­goż mu­ru.  


miłość-jak mur-od­dziela-i chro­-od wszys­tkiego-co złe-zro­zumienie-i sza­cunek-to an­kry-dla-te­goż-mu­ru- 
m44gmiłośćjak murod­dzielai chro­niod wszys­tkiegoco złezro­zumieniei sza­cunekto an­krydlate­gożmu­ru miłość jak murod­dziela i chro­nii chro­ni od wszys­tkiegood wszys­tkiego co złezro­zumienie i sza­cuneki sza­cunek to an­kryto an­kry dladla te­gożte­goż mu­ruod­dziela i chro­ni od wszys­tkiegoi chro­ni od wszys­tkiego co złezro­zumienie i sza­cunek to an­kryi sza­cunek to an­kry dlato an­kry dla te­gożdla te­goż mu­ruod­dziela i chro­ni od wszys­tkiego co złezro­zumienie i sza­cunek to an­kry dlai sza­cunek to an­kry dla te­gożto an­kry dla te­goż mu­ruzro­zumienie i sza­cunek to an­kry dla te­gożi sza­cunek to an­kry dla te­goż mu­ru

Py­tasz cze­go chcę od Ciebie? Myślałam że jes­teś na ty­le in­te­ligen­tny by się do­myślić, nie wzięłam pop­rawki na to że jes­teś fa­cetem... Wam wszys­tko trze­ba po­wie­dzieć wprost więc mówię nie tak to miało wyglądać, jeśli dla Ciebie jest ok to dziw­na spra­wa, dla mnie miłość sza­cunek i kocha­nie wygląda inaczej....Sza­nuj swój wy­siłek. Sza­cunek dla sa­mego siebie pro­wadzi do pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli osiągniesz jed­no i dru­gie, zys­kasz moc autentyczną.Mieć sza­cunek, to znaczy słuchać dopóki wszys­cy nie zos­taną wysłucha­ni i zrozumieni.Sza­cunek? Nie cier­pię te­go słowa. Pew­nie dla­tego że na tym świecie trze­ba sza­nować niewłaści­wych ludzi z niewłaści­wych powodów.Zro­zumienie, a na­wet tyl­ko je­go próba - są naj­lep­szym le­kar­stwem dla zra­nionej duszy.