Miłość jako nasionko leśne z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to chyba tylko razem z sercem wyrwać można.


miłość-jako-nasionko-śne-z-wiatrem-szybko-leci-ale-gdy-drzewem-w-sercu-wyrośnie-to-chyba-tylko-razem-z-sercem-wyrwać-można
henryk sienkiewiczmiłośćjakonasionkoleśnewiatremszybkolecialegdydrzewemsercuwyrośnietochybatylkorazemsercemwyrwaćmożnamiłość jakojako nasionkonasionko leśneleśne zz wiatremwiatrem szybkoszybko leciale gdygdy drzewemdrzewem ww sercusercu wyrośniechyba tylkotylko razemrazem zz sercemsercem wyrwaćwyrwać możnamiłość jako nasionkojako nasionko leśnenasionko leśne zleśne z wiatremz wiatrem szybkowiatrem szybko leciale gdy drzewemgdy drzewem wdrzewem w sercuw sercu wyrośniechyba tylko razemtylko razem zrazem z sercemz sercem wyrwaćsercem wyrwać możnamiłość jako nasionko leśnejako nasionko leśne znasionko leśne z wiatremleśne z wiatrem szybkoz wiatrem szybko leciale gdy drzewem wgdy drzewem w sercudrzewem w sercu wyrośniechyba tylko razem ztylko razem z sercemrazem z sercem wyrwaćz sercem wyrwać możnamiłość jako nasionko leśne zjako nasionko leśne z wiatremnasionko leśne z wiatrem szybkoleśne z wiatrem szybko leciale gdy drzewem w sercugdy drzewem w sercu wyrośniechyba tylko razem z sercemtylko razem z sercem wyrwaćrazem z sercem wyrwać można

Miłość st jako nasionko leśne z wiatrem, szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to chyba tylko razem z sercem wyrwać je można.Wniebowzięcie można by chyba zakwalifikować jako porwanie, ale tylko wtedy, gdyby dokonane zostało przy użyciu siły. Ja jednak myślę, że normalnie odbywa się ono za zgodą zainteresowanego.Miłość jest jak na­sion­ko leśne, z wiat­rem szyb­ko le­ci, ale gdy drze­wem w ser­cu wy­rośnie, to tyl­ko chy­ba ra­zem z ser­cem wyr­wać je można.Ludzi trzeba szukać nie z latarnią, ale z sercem; bo tylko na miłość otwierają serca.Muzykę ludową swego kraju trzeba traktować tylko jako bazę; nigdy jako środek pisania i stylu. Kochajcie ją namiętnie, jak tylko chcecie, ale strójcie jej w szkolne mundurki, nie nakładajcie jej złoconych binokli.Wielkie historyczne fakty i postacie występują za pierwszym razem jako tragedia, za drugim – jako farsa.