Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.


miłość-jako-praca-jest-prostytucją-jako-zabawa-flirtem-a-to-co-jest-naprawdę-miłośą-nie-jest-ani-pracą-ani-zabawą-jest-czymś-trzecim
władysław tatarkiewiczmiłośćjakopracajestprostytucjązabawaflirtemtoconaprawdęmiłościąnieanipracązabawączymśtrzecimrówniedalekimodpracyjakzabawymiłość jakojako pracapraca jestjest prostytucjąjako zabawazabawaflirtemco jestjest naprawdęnaprawdę miłościąnie jestjest aniani pracąani zabawąjest czymśczymś trzecimrównie dalekimdalekim odod pracyjak odod zabawymiłość jako pracajako praca jestpraca jest prostytucjąjako zabawaco jest naprawdęjest naprawdę miłościąnie jest anijest ani pracąjest czymś trzecimrównie dalekim oddalekim od pracyjak od zabawy

Praca jest mniej nudna niż zabawa.Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.W wielkich chwilach życie nie wydaje się ani słuszne, ani niesłuszne, jest czymś ponad to, jest nieuchronne.Współczes­na Miłość jest jak RAP możesz pier­dzielić trzy po trzy przez 3 mi­nuty, a i tak nie do­cenisz te­go, że ktoś może Cię kochać, ani wczo­raj, ani dzi­siaj, ani w przyszłości - sko­ro nie do­ceniłeś/aś jed­ne­go, nie do­cenisz żad­ne­go choćby się na Ciebie tą miłością zesrał...Miłość, wbrew temu co o niej mówią, nie jest ani ślepa, ani głucha, ani niema. Nie jest bezradna - nie odwraca się plecami (...) do drugiego, cierpiącego człowieka - bo miłość MA WIARĘ, a nikt kto ma wiarę, nie jest bezradny.Mocna jako śmierć jest miłość, twarda jako piekło jest zazdrość.