Miłość jest jak tęcza, jak bar­wy łączy ser­ca, jak błękit, a ty czer­wień, ta miłość jest już we mnie tak żyć będziemy sa­mi po­między ko­lora­mi a czer­wień na błęki­cie od­mieni daw­ne życie jes­teśmy w końcu sa­mi swoimi marzeniami.


miłość-jest jak tęcza-jak bar­wy-łączy-ser­ca-jak błękit-a ty czer­wień- miłość-jest już-we mnie-tak-żyć-będziemy-­mi
amorekmiłośćjest jak tęczajak bar­wyłączyser­cajak błękita ty czer­wieńta miłośćjest jużwe mnietakżyćbędziemysa­mipo­międzyko­lora­mia czer­wieńna błęki­cieod­mienidaw­neżyciejes­teśmyw końcuswoimimarzeniamimiłość jest jak tęczajak bar­wy łączyłączy ser­cata miłość jest jużjest już we mniewe mnie taktak żyćżyć będziemybędziemy sa­misa­mi po­międzypo­między ko­lora­miko­lora­mi a czer­wieńa czer­wień na błęki­ciena błęki­cie od­mieniod­mieni daw­nedaw­ne życieżycie jes­teśmyjes­teśmy w końcuw końcu sa­misa­mi swoimiswoimi marzeniamijak bar­wy łączy ser­cata miłość jest już we mniejest już we mnie takwe mnie tak żyćtak żyć będziemyżyć będziemy sa­mibędziemy sa­mi po­międzysa­mi po­między ko­lora­mipo­między ko­lora­mi a czer­wieńko­lora­mi a czer­wień na błęki­ciea czer­wień na błęki­cie od­mienina błęki­cie od­mieni daw­neod­mieni daw­ne życiedaw­ne życie jes­teśmyżycie jes­teśmy w końcujes­teśmy w końcu sa­miw końcu sa­mi swoimisa­mi swoimi marzeniami

Błękit tar­ni­ny, Róż róży czer­wień głogu -  Mo­je Beskidy. -fyrfle
błękit-tar­­ny-róż-róży-czer­wień-głogu- -mo­-beskidy
Żółty dziób kosa Czer­wień jagód kaliny Ser­ce jest wiosną  -fyrfle
Żółty-dziób-kosa-czer­wień-jagód-kaliny-ser­-jest wiosną 
Zra­niona miłość jest jak no­wotwór... Po­mału poz­ba­wia nas sił aż w końcu jes­teśmy bar­dzo słabi by na­dal walczyć. -karcia196
zra­niona-miłość-jest jak no­wotwór-po­łu poz­ba­wia-nas-ł-aż w końcu-jes­teśmy-bar­dzo-słabi-by na­dal-walczyć