Miłość jest ko­tem. Przychodzi, kiedy ma na to ochotę. Nie py­tając o zda­nie siada na ko­la­nach i og­rze­wa cię samą swoją obec­nością. Ma pa­zu­ry, ale i tak wiesz, że faj­nie jest mieć ko­ta.


miłość-jest ko­tem-przychodzi kiedy- na to ochotę-nie py­tając-o zda­nie-siada-na ko­­nach-i og­rze­wa-ę-samą-swoją
john plantymiłośćjest ko­temprzychodzi kiedyma na to ochotęnie py­tająco zda­niesiadana ko­la­nachi og­rze­wacięsamąswojąobec­nościąma pa­zu­ryalei takwieszże faj­niejest miećko­tamiłość jest ko­temnie py­tając o zda­nieo zda­nie siadasiada na ko­la­nachna ko­la­nach i og­rze­wai og­rze­wa cięcię samąsamą swojąswoją obec­nościąale i taki tak wieszże faj­nie jest miećjest mieć ko­tanie py­tając o zda­nie siadao zda­nie siada na ko­la­nachsiada na ko­la­nach i og­rze­wana ko­la­nach i og­rze­wa cięi og­rze­wa cię samącię samą swojąsamą swoją obec­nościąale i tak wieszże faj­nie jest mieć ko­ta

Swoją obec­nością przy­pomi­nasz mi jak dob­rze jeszcze żyć.Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej.Jak wios­na dla ma­larza nat­chnieniem tak ty jes­teś dla mnie. Pragnę cię wiel­bić po ko­niec moich dni ale wiem, że długo nie po­ciągnę z tą sa­mot­nością i uda­waną obojętnością na świat. Wiel­bię cię i kocham nic innego. Każda chwi­la gdy cię nie widzę jest chwilą straconą. Niema rzeczy ani czy­nu bym zmienił zda­nie boś ty mą gwiaz­dką w oku. Kocham Cię Cza­sem nad­chodzą ta­kie dni kiedy masz ochotę krzyknąć na cały głos: Wiara jest w grun­cie rzeczy smutną ko­nie­cznością. Gdy­byśmy mog­li mieć wiedzę, nie pot­rze­bowa­libyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wie­dzy. Są rzeczy, które prze­ras­tają możli­wości ludzkiego ro­zumu. Jest światło, które ośle­pia. Tak jest z Bogiem.Zna­cie to spoj­rze­nie, które rzu­ca wam ko­bieta, kiedy ma ochotę na seks? Ja też nie.