Miłość jest mgłą, która wyt­warza się w głowie. Jeśli owa mgła opa­da na dół - na ser­ce - następu­je po­goda życia; jeśli po­zos­ta­je w głowie - pa­da deszcz łez.


miłość-jest mgłą-która-wyt­warza ę-w głowie-jeśli-owa-mgła-opa­da-na dół- na ser­- następu­-po­goda-życia-śli
henryk sienkiewiczmiłośćjest mgłąktórawyt­warza sięw głowiejeśliowamgłaopa­dana dół na ser­ce następu­jepo­godażyciajeślipo­zos­ta­jew głowie pa­dadeszczłezmiłość jest mgłąktóra wyt­warza sięwyt­warza się w głowiejeśli owaowa mgłamgła opa­daopa­da na dół następu­je po­godapo­goda życiajeśli po­zos­ta­jepo­zos­ta­je w głowie pa­da deszczdeszcz łezktóra wyt­warza się w głowiejeśli owa mgłaowa mgła opa­damgła opa­da na dół następu­je po­goda życiajeśli po­zos­ta­je w głowie pa­da deszcz łez

Miłość jest mgłą, która wyt­warza się w głowie. Jeśli owa mgła opa­da na dół - na ser­ce - następu­je po­goda życia; jeśli po­zos­ta­je w głowie - pa­da deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół, na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie, jeśli owa opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli staje w głowie - pada deszcz łez.nie spodziewałam się, że na tak długo po­zos­ta­niesz w mo­jej głowie, że będziesz wy­pełniał każdą se­kundę mo­jego życia..Był dzień co zmienił obraz świata pięknem wspaniałym. Był dzień co dał mi wreszcie czego nie miałem. Był dzień co mnie nauczył kochać co oczy zasnuł mgłą. Tą mgłą to byłaś Ty, Maleńka! Miłością mą.