Miłość jest naj­większą ma­gią świata.


miłość-jest naj­większą-­gią-świata
whomiłośćjest naj­większąma­giąświatamiłość jest naj­większąjest naj­większą ma­giąma­gią światamiłość jest naj­większą ma­giąjest naj­większą ma­gią światamiłość jest naj­większą ma­gią świata

Wniosek jest zaw­sze ta­ki sam; miłość jest naj­potężniej­szą i wciąż naj­mniej poz­naną ener­gią świata.Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi.Miłość jest większą i śmielszą przygodą niż opłynięcie świata.Są trzy: wiara, nadzieja i miłość. Ale naj­większa z nich jest miłość.Naj­większa miłość jest w kobiecie.Naj­większa jest miłość mat­ki, dru­ga – psa, trze­cia – kochanki.