Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie.


miłość-jest niczym-śli-nie jest sza­ństwem-śli-nie jest ab­surdem-za­kaza­nym-owo­cem-i przy­godą-w krainie-zła
tomasz mannmiłośćjest niczymjeślinie jest sza­leństwemnie jest ab­surdemza­kaza­nymowo­cemi przy­godąw krainiezław prze­ciw­nymra­ziejest czymśprzy­ziem­nymi ba­nal­nymjest od­po­wied­nimte­matemdo spo­koj­nychpiose­nekna równiniemiłość jest niczymjest niczym jeślijeśli nie jest sza­leństwemjeśli nie jest ab­surdemza­kaza­nym owo­cemowo­cem i przy­godąi przy­godą w krainiew krainie zław prze­ciw­nym ra­ziera­zie jest czymśjest czymś przy­ziem­nymprzy­ziem­nym i ba­nal­nymjest od­po­wied­nim te­matemte­matem do spo­koj­nychdo spo­koj­nych piose­nekpiose­nek na równiniemiłość jest niczym jeślijest niczym jeśli nie jest sza­leństwemza­kaza­nym owo­cem i przy­godąowo­cem i przy­godą w krainiei przy­godą w krainie zław prze­ciw­nym ra­zie jest czymśra­zie jest czymś przy­ziem­nymjest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nymjest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nychte­matem do spo­koj­nych piose­nekdo spo­koj­nych piose­nek na równinie

Miłość nie jest po­jedyn­czym wy­darze­niem, ale kli­matem, w którym żyje­my, przy­godą życia, pod­czas której uczy­my się, od­kry­wamy, do­ras­ta­my. Nie da się jej zniszczyć jedną po­myłką ani do­być jed­nym ciepłym słowem. Miłość tworzy at­mosferę - at­mosferę serca.Niena­wiść mu­si czy­nić pro­duk­tywnym. W prze­ciw­nym ra­zie rozsądniej jest od ra­zu kochać.Tęskno­ta nig­dy nie mi­ja do końca, bo jeśli ukocha­na oso­ba jest przy to­bie, to i tak tęsknisz za ko­lej­nym pocałunkiem.Ciężko jest być wier­nym Bożym przy­kaza­niom, ale zacho­wanie ich da­je ra­dość, a pog­wałce­nie mnoży krzyże i mękę.Prze­pisałem znów książkę Słowa biorąc od Ciebie Prze­pisałem Two­je życie Od­najdując w nim siebie Tak moc­no ze sobą zespoleni W każdym wer­sie i po kropce Prze­cinków drob­nych nie liczę W pew­nym miłos­nym zdaniu Coś na całe życie O naszym kochaniu Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie.