Miłość jest pożąda­niem fi­zycznym; miłość jest wte­dy czys­ta, kiedy pożąda­nie czyichś kształtów ko­jarzy się z za­pachem ko­niczy­ny i roz­grza­nej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą do­piero później al­bo wcale.


miłość-jest pożąda­niem-fi­zycznym-miłość-jest wte­dy-czys­-kiedy-pożąda­nie-czyichś-kształtów-ko­jarzy ę-z za­pachem
stanisław dygatmiłośćjest pożąda­niemfi­zycznymmiłośćjest wte­dyczys­takiedypożąda­nieczyichśkształtówko­jarzy sięz za­pachemko­niczy­nyi roz­grza­nejziemite rzeczyz dusząprzychodządo­pieropóźniejal­bowcalemiłość jest pożąda­niemjest pożąda­niem fi­zycznymmiłość jest wte­dyjest wte­dy czys­takiedy pożąda­niepożąda­nie czyichśczyichś kształtówkształtów ko­jarzy sięko­jarzy się z za­pachemz za­pachem ko­niczy­nyko­niczy­ny i roz­grza­neji roz­grza­nej ziemite rzeczy z dusząz duszą przychodząprzychodzą do­pierodo­piero późniejpóźniej al­boal­bo wcalemiłość jest pożąda­niem fi­zycznymmiłość jest wte­dy czys­takiedy pożąda­nie czyichśpożąda­nie czyichś kształtówczyichś kształtów ko­jarzy siękształtów ko­jarzy się z za­pachemko­jarzy się z za­pachem ko­niczy­nyz za­pachem ko­niczy­ny i roz­grza­nejko­niczy­ny i roz­grza­nej ziemite rzeczy z duszą przychodząz duszą przychodzą do­pieroprzychodzą do­piero późniejdo­piero później al­bopóźniej al­bo wcale

Miłość jest pożądaniem fizycznym; miłość jest wtedy czysta, kiedy pożądanie czyichś kształtów kojarzy się z zapachem koniczyny i rozgrzanej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą dopiero później albo wcale.Kiedy się czuje pociąg fizyczny, nieczystą namiętność fizycznych kształtów, to nie jest miłość. Miłość jest pożądaniem czyjejś duszy.Nie ma miłości obus­tron­nej. Nie ma wte­dy szcze­rości. Jest to krępujące. Nie ma miłości ab­so­lut­nej i wza­jem­nej. Wte­dy ktoś się wy­cofu­je. Cze­goś nie może znieść. To chy­ba czys­ty egoizm. Chce się kochać bar­dziej niż być kocha­nym. Włas­ne uczu­cie ma coś z włas­nej miłości, czy­jeś uczu­cie jest jak gdy­by wtar­gnięciem we własną miłość.Pożąda­nie za­dowo­li się każdą, by­le jaką. Ale dusza prag­nie tyl­ko jed­nej - je­dynej, wybranej.Pożąda­nie jest cieka­wością ciała, miłość wiedzą uczuć Z cyk­lu po­wieści Jeżeli ko­goś powściąga pożąda­nie, to znaczy, że nie dość moc­no pożąda.