Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego.


miłość-jest to ja­kieś-nie wiado­mo-co-przychodzą-nie wiado­mo-skąd-i nie wiado­mo-jak-i spra­wiją-ból-nie wiado­mo-dlaczego
luís de camõesmiłośćjest to ja­kieśnie wiado­mocoprzychodząceskądi nie wiado­mojaki spra­wijącebóldlaczegomiłość jest to ja­kieśjest to ja­kieś nie wiado­monie wiado­mo coprzychodzące nie wiado­monie wiado­mo skądskąd i nie wiado­moi nie wiado­mo jaki spra­wijące bólból nie wiado­monie wiado­mo dlaczegomiłość jest to ja­kieś nie wiado­mojest to ja­kieś nie wiado­mo coprzychodzące nie wiado­mo skądnie wiado­mo skąd i nie wiado­moskąd i nie wiado­mo jaki spra­wijące ból nie wiado­moból nie wiado­mo dlaczegomiłość jest to ja­kieś nie wiado­mo coprzychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­monie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jaki spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczegoprzychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak

Per­fu­my fas­cy­nowały go od daw­na. Są jak wiado­mości, którą chce się prze­kazać. Nie pot­rze­ba do te­go żad­ne­go języ­ka. Można być głucho­niemym, można być z in­nej cy­wili­zac­ji, a i tak zro­zumie się tę wiado­mość. W per­fu­mach jest ja­kiś ir­racjo­nal­ny, ta­jem­niczy element.Skąd wiado­mo, że to miłość, a nie pożąda­nie, cieka­wość, pot­rze­ba blis­kości, lęk przed samotnością? Niejed­ne­mu płacą nie wiado­mo za co.Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak, i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego.Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego.Z po­godą to jak z hu­morem, właści­wie nig­dy nie wiado­mo, kiedy się zmieni i do ja­kiego stopnia.