Miłość jest war­ta śmier­ci. Miłość jest war­ta życia. Mo­je poszu­kiwa­nie ciebie, two­je poszu­kiwa­nie mnie wyk­racza po­za życie i śmierć, w je­den długi zew dziczy. Nie wiem, czy to, co słyszę, jest od­po­wie­dzią czy echem. Być może nic nie słyszę. Nieważne.Wyp­ra­wa mu­si się odbyć.


miłość-jest war­-śmier­-miłość jest war­-życia-mo­ poszu­kiwa­nie-ciebie-two­-poszu­kiwa­nie-mnie-wyk­racza-po­za-życie
jeanette wintersonmiłośćjest war­taśmier­cimiłość jest war­tażyciamo­je poszu­kiwa­nieciebietwo­jeposzu­kiwa­niemniewyk­raczapo­zażyciei śmierćw je­dendługizewdziczynie wiemczytoco słyszęjest od­po­wie­dziąechembyć możenicnie słyszęnieważnewyp­ra­wamu­si sięodbyćmiłość jest war­tajest war­ta śmier­cimiłość jest war­ta życiamo­je poszu­kiwa­nie ciebietwo­je poszu­kiwa­nieposzu­kiwa­nie mniemnie wyk­raczawyk­racza po­zapo­za życieżycie i śmierćw je­den długidługi zewzew dziczyjest od­po­wie­dzią czyczy echembyć może nicnic nie słyszęmu­si się odbyćmiłość jest war­ta śmier­citwo­je poszu­kiwa­nie mnieposzu­kiwa­nie mnie wyk­raczamnie wyk­racza po­zawyk­racza po­za życiepo­za życie i śmierćw je­den długi zewdługi zew dziczyjest od­po­wie­dzią czy echembyć może nic nie słyszę

Two­je oczy wciąż is­tnieją. Nie wiem, czy prze­pełnione są ja­kim­kolwiek wycze­kiwa­niem, i jakąkol­wiek nadzieją, ale często upar­cie poszu­kują wśród wszys­tkich in­nych właśnie moich, jak­by z nadzieją, że i one gdzieś są. Nie wiem, czy kiedy­kol­wiek od­kryję ta­jem­nicę naszych spoj­rzeń. Ale to nie is­totne. Bo naj­ważniej­sze jest to, że nic, co piękne, w tych oczach się nie zmieniło. I pew­nie nie zmieni.Udaję się na poszu­kiwa­nie Wiel­kiego Być Może.Miłość jest poszu­kiwa­niem i od­kry­waniem, pośpie­chem i oczekiwaniem.Bo­li by­cie tą, która szu­ka cie przez telefon I bo­li by­cie tą, która żeg­lu­je w poszu­kiwa­niu miłości Bo­li mnie ogląda­nie, że spoj­rze­nia upadają I ro­bi się wieczór i nie wiem Może później wrócisz mnie zobaczyć...Je­dynym praw­dzi­wym do­celo­wym pun­ktem przez­nacze­nia jest śmierć, a nasze życie to poszu­kiwa­nie naj­bar­dziej okrężnych i przy­jem­nych dróg do niej...