Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem.


miłość-jest wiel­kim-da­rem-tak-jak i wiel­kim-szczęściem
-ewelcia92-miłośćjest wiel­kimda­remtakjak i wiel­kimszczęściemmiłość jest wiel­kimjest wiel­kim da­remtak jak i wiel­kimjak i wiel­kim szczęściemmiłość jest wiel­kim da­remtak jak i wiel­kim szczęściem

Dla cier­piących naj­mniej­sza ra­dość jest wiel­kim szczęściem.Życie jest wiel­kim płótnem. Za­maluj je tak ko­loro­wo, jak tyl­ko potrafisz.Wiel­kim jest błędem za­nied­by­wać to, co dzieje się te­raz, w tym naszym życiu i ro­bić wiel­kie pla­ny licząc na to, że po­zos­ta­niemy tu zawsze.Z dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka.Bo­gu wy­daje się, że ob­serwując, jak wszechświat ewo­luuje, poz­na prawdę o so­bie. Bo widzisz, to, co stworzył, jest wiel­kim Dzi­kim Og­ro­dem, og­romnym ek­spe­rymen­tem na niewiary­godną skalę, który ma wy­kazać, czy w efek­cie po­jawi się is­to­ta ta­ka jak On.Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza.