Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.


miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
jan paweł iimiłośćjestsiłąktóranienarzucasięczłowiekowiodzewnątrzleczrodzijegownętrzusercujakonajbardziejwewnętrznawłasnośćmiłość jestjest siłąktóra nienie narzucanarzuca sięsię człowiekowiczłowiekowi odod zewnątrzlecz rodzirodzi sięw jegojego wnętrzuw jegojego sercujako jegojego najbardziejnajbardziej wewnętrznawewnętrzna własnośćmiłość jest siłąktóra nie narzucanie narzuca sięnarzuca się człowiekowisię człowiekowi odczłowiekowi od zewnątrzlecz rodzi sięrodzi się wsię w jegow jego wnętrzuw jego sercujako jego najbardziejjego najbardziej wewnętrznanajbardziej wewnętrzna własność

Niebezpiecznie jest zanadto pokazywać człowiekowi, jak bardzo podobny jest zwierzętom, nie wskazując mu jego wielkości. Równie niebezpiecznie jest zanadto mu ukazywać jego wielkość bez jego nikczemnośclKobieta czarująca mężczyznę działa nie tylko na jego wrażliwość miłosną, ale pobudza i ożywia w ogóle jego ducha. Nie jest to wcale jej dziełem i zasługą, lecz popędu najbardziej twórczego ze wszystkich.Jako jawna, realna obecność Pana objawia się tylko w oddzieleniu od jego ciała i od jego [krwi]. Pan jest realnie obecny tylko pod postacią swojej śmierci.Człowiekowi godzi się starać tylko o taką wiedzę, która jest na miarę jego zdolności.Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza.Człowiek silny wybacza każde głupstwo, jeśli dawało mu siłę wewnętrzną, ponieważ mężnie stawił czoła jego następstwom. Czego sobie nigdy nie wybaczy, to winy wynikającej z jego zaniedbań, małostkowych przezorności, gdy miało się szansę przeżyć coś wielkiego, a z tchórzostwa pominęło okazję.