Miłość jest jak książka. Przeglądając, zawsze się na coś natrafi.


miłość-jest-jak-książka-przeglądając-zawsze-ę-na-coś-natrafi
anatol francemiłośćjestjakksiążkaprzeglądajączawszesięnacośnatrafimiłość jestjest jakjak książkazawsze sięsię nana coścoś natrafimiłość jest jakjest jak książkazawsze się nasię na cośna coś natrafimiłość jest jak książkazawsze się na cośsię na coś natrafizawsze się na coś natrafi

Kobieta jest jak książka. Przeglądając, zawsze się na coś natrafi.Ko­bieta jest jak książka. Przeglądając, zaw­sze się na coś natrafi.Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy.Miłość to przyjaźń, Miłość to coś niesamowitego. Zmienia two­je życie na coś piękne­go i wspaniałego. Tyl­ko wte­dy czu­jesz, że żyjesz, jak roz­piera cię ener­gia, bo to ona- miłość je­dyna rzecz, która tak nap­rawdę człowieka uszczęśliwi.Jeśli istnieje coś, czego można pragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy, to jest to miłość ludzka.