Miłość jest jak słońce. Kto je posiada, temu może wiele brakować. Komu brakuje miłości, ten nic nie posiada.


miłość-jest-jak-słoń-kto-posiada-temu-może-wiele-brakować-komu-brakuje-miłoś-ten-nic-nie-posiada
phil bosmansmiłośćjestjaksłońcektoposiadatemumożewielebrakowaćkomubrakujemiłościtennicnieposiadamiłość jestjest jakjak słońcekto jeje posiadatemu możemoże wielewiele brakowaćkomu brakujebrakuje miłościten nicnic nienie posiadamiłość jest jakjest jak słońcekto je posiadatemu może wielemoże wiele brakowaćkomu brakuje miłościten nic nienic nie posiadamiłość jest jak słońcetemu może wiele brakowaćten nic nie posiada

Miłość jest jak słońce. Ten, którym zawładnęła, może zrezygnować z wielu spraw. Komu jej brakuje, temu brakuje wszystkiego.Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje.Komu już nic do szczęścia nie brakuje, temu wszystkiego jeszcze do szczęścia brakuje.Prawdziwie wielki jest ten, kto posiada wielką miłość.Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje.Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej.