Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie, jeśli owa opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli staje w głowie - pada deszcz łez.


miłość-jest-mgłą-która-wytwarza-ę-w-głowie-śli-owa-opada-na-dół-na-serce-następuje-pogoda-życia-śli-staje-w-głowie-pada-deszcz
henryk sienkiewiczmiłośćjestmgłąktórawytwarzasięgłowiejeśliowaopadanadółsercenastępujepogodażyciastajegłowiepadadeszczłezmiłość jestjest mgłąktóra wytwarzawytwarza sięw głowiejeśli owaowa opadaopada nana dółnana sercesercenastępujenastępuje pogodapogoda życiajeśli stajestaje ww głowiegłowiepadapada deszczdeszcz łezmiłość jest mgłąktóra wytwarza sięwytwarza się wsię w głowiejeśli owa opadaowa opada naopada na dółna dółna sercena sercenastępuje pogodanastępuje pogoda życiajeśli staje wstaje w głowiew głowiepada deszczpada deszcz łezktóra wytwarza się wwytwarza się w głowiejeśli owa opada naowa opada na dółopada na dółna sercenastępuje pogoda życiajeśli staje w głowiestaje w głowiepada deszcz łezktóra wytwarza się w głowiejeśli owa opada na dółowa opada na dółjeśli staje w głowie

Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół, na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wyt­warza się w głowie. Jeśli owa mgła opa­da na dół - na ser­ce - następu­je po­goda życia; jeśli po­zos­ta­je w głowie - pa­da deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wyt­warza się w głowie. Jeśli owa mgła opa­da na dół - na ser­ce - następu­je po­goda życia; jeśli po­zos­ta­je w głowie - pa­da deszcz łez.Miłość nigdy nie staje na przeszkodzie temu, kto pragnie żyć Własną Legendą. Jeśli się tak dzieje, znaczy to, że nie była to miłość prawdziwa, miłość, która przemawia Językiem Wszechświata.Modlitwa staje się coraz prostsza, ale tą prostotą, na której zdobycie potrzeba całego życia i którą tracimy, jeśli się na niej zatrzymujemy.