Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół, na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez.


miłość-jest-mgłą-która-wytwarza-ę-w-głowie-jeśli-owa-mgła-opada-na-dół-na-serce-następuje-pogoda-życia-śli-pozostaje-w-głowie
henryk sienkiewiczmiłośćjestmgłąktórawytwarzasięgłowiejeśliowamgłaopadanadółsercenastępujepogodażyciajeślipozostajegłowiepadadeszczłezmiłość jestjest mgłąktóra wytwarzawytwarza sięw głowiejeśli owaowa mgłamgła opadaopada nana dółna sercesercenastępujenastępuje pogodapogoda życiajeśli pozostajepozostaje ww głowiegłowiepadapada deszczdeszcz łezmiłość jest mgłąktóra wytwarza sięwytwarza się wsię w głowiejeśli owa mgłaowa mgła opadamgła opada naopada na dółna sercenastępuje pogodanastępuje pogoda życiajeśli pozostaje wpozostaje w głowiew głowiepada deszczpada deszcz łez

Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie, jeśli owa opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli staje w głowie - pada deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wyt­warza się w głowie. Jeśli owa mgła opa­da na dół - na ser­ce - następu­je po­goda życia; jeśli po­zos­ta­je w głowie - pa­da deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wyt­warza się w głowie. Jeśli owa mgła opa­da na dół - na ser­ce - następu­je po­goda życia; jeśli po­zos­ta­je w głowie - pa­da deszcz łez.Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy.