Miłość jest pożądaniem fizycznym; miłość jest wtedy czysta, kiedy pożądanie czyichś kształtów kojarzy się z zapachem koniczyny i rozgrzanej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą dopiero później albo wcale.


miłość-jest-pożądaniem-fizycznym-miłość-jest-wtedy-czysta-kiedy-pożądanie-czyichś-kształtów-kojarzy-ę-z-zapachem-koniczyny-i-rozgrzanej
stanisław dygatmiłośćjestpożądaniemfizycznymmiłośćwtedyczystakiedypożądanieczyichśkształtówkojarzysięzapachemkoniczynyrozgrzanejziemiterzeczydusząprzychodządopieropóźniejalbowcalemiłość jestjest pożądaniempożądaniem fizycznymmiłość jestjest wtedywtedy czystakiedy pożądaniepożądanie czyichśczyichś kształtówkształtów kojarzykojarzy sięz zapachemzapachem koniczynykoniczyny ii rozgrzanejrozgrzanej ziemite rzeczyrzeczy zz dusząduszą przychodząprzychodzą dopierodopiero późniejpóźniej alboalbo wcalemiłość jest pożądaniemjest pożądaniem fizycznymmiłość jest wtedyjest wtedy czystakiedy pożądanie czyichśpożądanie czyichś kształtówczyichś kształtów kojarzykształtów kojarzy siękojarzy się zsię z zapachemz zapachem koniczynyzapachem koniczyny ikoniczyny i rozgrzaneji rozgrzanej ziemite rzeczy zrzeczy z dusząz duszą przychodząduszą przychodzą dopieroprzychodzą dopiero późniejdopiero później albopóźniej albo wcale

Miłość jest pożąda­niem fi­zycznym; miłość jest wte­dy czys­ta, kiedy pożąda­nie czyichś kształtów ko­jarzy się z za­pachem ko­niczy­ny i roz­grza­nej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą do­piero później al­bo wcale.Kiedy się czuje pociąg fizyczny, nieczystą namiętność fizycznych kształtów, to nie jest miłość. Miłość jest pożądaniem czyjejś duszy.Miłość Boga jest wtedy czysta, kiedy równą wdzięczność budzi w nas radość i cierpienie.Jest się mistrzem dopiero wtedy, kiedy przykłada się do rzeczy cierpliwość, której wymagają.Myślę, że w pewnym wieku nasze piękno nosimy już tylko wewnątrz siebie i że uzewnętrznia się ono dopiero wtedy, kiedy je w nas poruszy miłość.W reumatyzm i prawdziwą miłość wierzy się dopiero wtedy, gdy jest się przez nie nawiedzonym.