Miłość jest potrzebą, podobną do uczucia głodu z tą różnicą, że człowiek jada stale, w miłości zaś apetyt jego nie jest ani tak ciągły, ani tak regularny.


miłość-jest-potrzebą-podobną-do-uczucia-głodu-z-tą-różnicą-że-człowiek-jada-stale-w-miłoś-zaś-apetyt-jego-nie-jest-ani-tak-ągły-ani
honore de balzacmiłośćjestpotrzebąpodobnądouczuciagłoduróżnicążeczłowiekjadastalemiłościzaśapetytjegonieanitakciągłyregularnymiłość jestjest potrzebąpodobną dodo uczuciauczucia głodugłodu ztą różnicąże człowiekczłowiek jadajada stalew miłościmiłości zaśzaś apetytapetyt jegojego nienie jestjest aniani taktak ciągłyani taktak regularnymiłość jest potrzebąpodobną do uczuciado uczucia głoduuczucia głodu zgłodu z tąz tą różnicąże człowiek jadaczłowiek jada stalew miłości zaśmiłości zaś apetytzaś apetyt jegoapetyt jego niejego nie jestnie jest anijest ani takani tak ciągłyani tak regularny

W miłości cnotliwa kobieta mówi nie; namiętna tak; dziwaczna tak i nie; kokietka ani tak, ani nie. -Charles de Bernard
w-miłoś-cnotliwa-kobieta-mówi-nie-namiętna-tak-dziwaczna-tak-i-nie-kokietka-ani-tak-ani-nie
W głębo­kim cier­pieniu, człowiek chce móc nor­malnie żyć lub um­rzeć, często jest jed­nak tak, że nie może ani te­go ani tego. -Lolinkstas
w głębo­kim-cier­pieniu-człowiek-chce-móc-nor­malnie-żyć-lub-um­rzeć-często-jest jed­nak-tak-że nie może-ani-te­go-ani-tego
Mężczyzna tak dalece nie znosi jednostajności, że nie przywiąże się mocno ani do pięknej, ani do rozumnej, ani do dobrej, tylko do takiej, która jest co dzień inna. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-tak-dalece-nie-znosi-jednostajnoś-że-nie-przywiąże-ę-mocno-ani-do-pięknej-ani-do-rozumnej-ani-do-dobrej-tylko-do-takiej-która-jest