Miłość jest potrzebą, podobną do uczucia głodu z tą różnicą, że człowiek jada stale, w miłości zaś apetyt jego nie jest ani tak ciągły, ani tak regularny.


miłość-jest-potrzebą-podobną-do-uczucia-głodu-z-tą-różnicą-że-człowiek-jada-stale-w-miłoś-zaś-apetyt-jego-nie-jest-ani-tak-ągły-ani
honore de balzacmiłośćjestpotrzebąpodobnądouczuciagłoduróżnicążeczłowiekjadastalemiłościzaśapetytjegonieanitakciągłyregularnymiłość jestjest potrzebąpodobną dodo uczuciauczucia głodugłodu ztą różnicąże człowiekczłowiek jadajada stalew miłościmiłości zaśzaś apetytapetyt jegojego nienie jestjest aniani taktak ciągłyani taktak regularnymiłość jest potrzebąpodobną do uczuciado uczucia głoduuczucia głodu zgłodu z tąz tą różnicąże człowiek jadaczłowiek jada stalew miłości zaśmiłości zaś apetytzaś apetyt jegoapetyt jego niejego nie jestnie jest anijest ani takani tak ciągłyani tak regularny

W miłości cnotliwa kobieta mówi nie; namiętna tak; dziwaczna tak i nie; kokietka ani tak, ani nie.Życie nie jest ani tak złe, ani tak dobre, jak sobie wyobrażamy.W głębo­kim cier­pieniu, człowiek chce móc nor­malnie żyć lub um­rzeć, często jest jed­nak tak, że nie może ani te­go ani tego.Mężczyzna tak dalece nie znosi jednostajności, że nie przywiąże się mocno ani do pięknej, ani do rozumnej, ani do dobrej, tylko do takiej, która jest co dzień inna.Widzi pa­ni, to jest tak. Trzy­mam rękę na pa­ni ple­cach. Jeżeli mam wrażenie, że pod moją dłonią nie ma nic - ani pup­ki, ani ud, ani stóp - to znaczy, że dziew­czy­na jest urodzoną tancerką.Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.