Miłość jest skrzydłem, które Ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego.


miłość-jest-skrzydłem-które-ten-dał-człowiekowi-aby-ten-mógł-wzlecieć-do-niego
michał aniołmiłośćjestskrzydłemktóretendałczłowiekowiabytenmógłwzleciećdoniegomiłość jestjest skrzydłemktóre tenten dałdał człowiekowiaby tenten mógłmógł wzleciećwzlecieć dodo niegomiłość jest skrzydłemktóre ten dałten dał człowiekowiaby ten mógłten mógł wzleciećmógł wzlecieć dowzlecieć do niegoktóre ten dał człowiekowiaby ten mógł wzleciećten mógł wzlecieć domógł wzlecieć do niegoaby ten mógł wzlecieć doten mógł wzlecieć do niego

Miłość jest skrzydłem, które Bóg dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego.Pokarm podany z sercem nie stanie w gardle; jeśli jest rzucony człowiekowi w twarz, nikt nie ma z niego pożytku - ani ten kto dostał, ani ten kto rzucił.Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszym. A podobniejszym do Niego jest ten, który ukochał jedną mrówkę, niż ten, który znienawidził cały świat.Dana jest człowiekowi urojona boskość, aby mógł z niej się wyzuć, tak jak Chrystus wyzuł się ze swojej rzeczywistej boskości.Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić.ten, przez które­go nie dam rady... ten , który zniszczył i życie... po co mi to było? bied­ne mo­je serce...