Miłość jest spontaniczna, zawsze nowa: objawia się wciąż w nowy sposób,nie daje się sprowadzić do reguł, wymyśla nieprzewidywalne rozwiązania.


miłość-jest-spontaniczna-zawsze-nowa-objawia-ę-wciąż-w-nowy-sposóbnie-daje-ę-sprowadzić-do-reguł-wymyś-nieprzewidywalne-rozwiązania
chiara lubichmiłośćjestspontanicznazawszenowaobjawiasięwciążnowysposóbniedajesprowadzićdoregułwymyślanieprzewidywalnerozwiązaniamiłość jestjest spontanicznazawsze nowaobjawia sięsię wciążwciąż ww nowydaje sięsię sprowadzićsprowadzić dodo regułwymyśla nieprzewidywalnenieprzewidywalne rozwiązaniamiłość jest spontanicznaobjawia się wciążsię wciąż wwciąż w nowydaje się sprowadzićsię sprowadzić dosprowadzić do regułwymyśla nieprzewidywalne rozwiązaniaobjawia się wciąż wsię wciąż w nowydaje się sprowadzić dosię sprowadzić do regułobjawia się wciąż w nowydaje się sprowadzić do reguł

Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi.Kiedyś o miłości myślano jako o sile motywującej, nadającej w pewien sposób kierunek naszemu życiu. Obecnie i to stoi pod znakiem zapytania. Miłość sama dla siebie stała się problemem wymagającym rozwiązania.Długo się nie widzieliśmy. Ja­koś mnie to nie rusza. Przez to nie lu­bię Cię bar­dziej ani mniej. Jas­ne że wo­lałabym abyś był przy mnie zawsze. Ale czy to jest ta miłość?? Ta na którą cze­kałam całe życie?? Może na tym ona polega?? Może tak po­win­no być??- Wza­jem­na tęskno­ta tłumiona w sobie. Miłość chy­ba tym się objawia...Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa, czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego.Bo widzisz, Pa­nie Boże, mi­mo każdej łzy, os­tatnich spoj­rzeń, za­kończo­nych roz­działów i słów, które uniżyły wszys­tkie gwiaz­dy, mi­mo tej każdej rzeczy, ja wciąż wierzę w miłość. A gdy zbliża się ko­niec, żyję z nadzieją, że mo­ja podróż jeszcze się nie skończyła i modlę się o to, aby bez­gra­niczna miłość, jaką do Niego czuję, w ja­kiś sposób mi ją umożliwiła.Miłość objawia się w niezmierzonym bogactwie postaci.