Miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę.


miłość-jest-sztuką-jeżeli-chcemy-nauczyć-ę-kochać-musimy-postępować-w-taki-sam-sposób-jak-wówczas-gdy-chcemy-nauczyć-ę-jakiejkolwiek
erich frommmiłośćjestsztukąjeżelichcemynauczyćsiękochaćmusimypostępowaćtakisamsposóbjakwówczasgdyjakiejkolwiekinnejsztukiopanowaćjejteoriępraktykęmiłość jestjest sztukąjeżeli chcemychcemy nauczyćnauczyć sięsię kochaćmusimy postępowaćpostępować ww takitaki samsam sposóbsposób jakjak wówczasgdy chcemychcemy nauczyćnauczyć sięsię jakiejkolwiekjakiejkolwiek innejinnej sztukiopanować jejjej teorięteorię ii praktykęmiłość jest sztukąjeżeli chcemy nauczyćchcemy nauczyć sięnauczyć się kochaćmusimy postępować wpostępować w takiw taki samtaki sam sposóbsam sposób jaksposób jak wówczasgdy chcemy nauczyćchcemy nauczyć sięnauczyć się jakiejkolwieksię jakiejkolwiek innejjakiejkolwiek innej sztukiopanować jej teorięjej teorię iteorię i praktykę

Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej.Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy.Sokrates wierzył, że cnoty można się nauczyć, ale to Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimyMusimy się nauczyć tak znienawidzić wszelką złą pracę jak grzech.Możemy robić wszystko, co chcemy, ilekroć nic nie chcemy.