Miłość jest taka, że sama ustala granice wytrzymałości, nie pytając czy ciało to zniesie. A ciało zawsze znosi.


miłość-jest-taka-że-sama-ustala-granice-wytrzymałoś-nie-pytając-czy-ciało-to-zniesie-a-ciało-zawsze-znosi
paulo coelhomiłośćjesttakażesamaustalagranicewytrzymałościniepytającczyciałotozniesiezawszeznosimiłość jestjest takaże samasama ustalaustala granicegranice wytrzymałościnie pytającpytając czyczy ciałociało zawszezawsze znosimiłość jest takaże sama ustalasama ustala graniceustala granice wytrzymałościnie pytając czypytając czy ciałociało to zniesiea ciało zawszeciało zawsze znosiże sama ustala granicesama ustala granice wytrzymałościnie pytając czy ciałoczy ciało to zniesiea ciało zawsze znosiże sama ustala granice wytrzymałościpytając czy ciało to zniesie

Jest taka ogromna moc w człowieku, która każde ciało uniesie ku górze - to Miłość.Miłość jest taką samą sztuką jak malarstwo czy rzeźba.Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze.Miłość nie jest nigdy taka sama. Jest zawsze oryginalna i zmienia się stale, zależnie od charakteru i indywidualnych cech osoby, którą kochamy.Kiedy wącha­my ciało in­ne­go człowieka, to jest tak, jak­byśmy wdycha­li przez us­ta i nos sa­mo to ciało.Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie.