Miłość jest treścią naszego istnienia. Jeśli się jej wyrzekniemy, umrzemy z głodu pod drzewem życia, nie mając śmiałości, by zerwać jego owoce. Kiedy wyruszamy na poszukiwanie Miłości - ona zawsze wyjdzie nam naprzeciw. I nas wybawi.


miłość-jest-treśą-naszego-istnienia-jeśli-ę-jej-wyrzekniemy-umrzemy-z-głodu-pod-drzewem-życia-nie-mając-śmiałoś-by-zerwać-jego-owoce
paulo coelhomiłośćjesttreściąnaszegoistnieniajeślisięjejwyrzekniemyumrzemygłodupoddrzewemżycianiemającśmiałościbyzerwaćjegoowocekiedywyruszamynaposzukiwaniemiłościonazawszewyjdzienamnaprzeciwnaswybawimiłość jestjest treściątreścią naszegonaszego istnieniajeśli sięsię jejjej wyrzekniemyumrzemy zz głodugłodu podpod drzewemdrzewem życianie mającmając śmiałościby zerwaćzerwać jegojego owocekiedy wyruszamywyruszamy nana poszukiwanieposzukiwanie miłościmiłościonaona zawszezawsze wyjdziewyjdzie namnam naprzeciwi nasnas wybawimiłość jest treściąjest treścią naszegotreścią naszego istnieniajeśli się jejsię jej wyrzekniemyumrzemy z głoduz głodu podgłodu pod drzewempod drzewem życianie mając śmiałościby zerwać jegozerwać jego owocekiedy wyruszamy nawyruszamy na poszukiwaniena poszukiwanie miłościposzukiwanie miłościona zawszeona zawsze wyjdziezawsze wyjdzie namwyjdzie nam naprzeciwi nas wybawi

To, że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości.To że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości.Pragnę Cię! Two­jego dotyku. Two­jego ciepła. Two­jego łobu­zer­skiego uśmiechu. Two­jej is­kry w oczach kiedy się na mnie patrzysz. Two­jej bar­wy głosu na­dającej rytm naszym sercom. Two­jej energii, która nam zaw­sze i wszędzie towarzyszyła. Two­jej obecności. Two­jego ciała. Chwi­li rozkoszy. Namiętności. Cza­su, który razem spędzaliśmy. Chcę, abyś tu był. Teraz. Zaraz. Zawsze. Na zawsze. Przy mnie. Ze mną. Nie pot­rze­ba cza­su na rozmyślanie. Pod­daj się chwili. Od­daj jej w całości. Potrafisz. Prze­cież zaw­sze, do wszystkiego jes­teś pierwszy. Czyż nie? Więc przyjdź. Usiądź. Przytul. Pocałuj. Bądź. Niech ta chwila trwa... ...na zawsze Kobiecie - jeśli nawet potrafi zerwać z etyką przeszłości - nie wolno zerwać z jej estetyką.Miłość to nie czułe słowa wy­pisa­ne na kar­tce pa­pieru. Jest ona wte­dy, kiedy ser­ce dyk­tu­je jej pros­to w oczy, że chce spędzić z nią każda se­kundę swo­jego życia.Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia; dla kobiety jest treścią życia.