Miłość - jest wcześniej niż Życie -trwa dłużej niż Śmierć - jest Stworzenia Pierwszym Aktem - głównym Aktorem Na scenie, jaką jest Ziemia.


miłość-jest-wcześniej-ż-Życie-trwa-dłużej-ż-Śmierć-jest-stworzenia-pierwszym-aktem-głównym-aktorem-na-scenie-jaką-jest-ziemia
emily dickinsonmiłośćjestwcześniejniżycietrwadłużejŚmierćstworzeniapierwszymaktemgłównymaktoremnasceniejakąziemiamiłośćjestjest wcześniejwcześniej niżniż Życietrwa dłużejdłużej niżniż ŚmierćŚmierćjestjest stworzeniastworzenia pierwszympierwszym aktemaktemgłównymgłównym aktoremaktorem nana sceniejaką jestjest ziemiajest wcześniejjest wcześniej niżwcześniej niż Życietrwa dłużej niżdłużej niż Śmierćniż Śmierćjest stworzeniajest stworzenia pierwszymstworzenia pierwszym aktempierwszym aktemgłównym aktoremgłównym aktorem naaktorem na sceniejaką jest ziemiajest wcześniej niżjest wcześniej niż Życietrwa dłużej niż Śmierćdłużej niż Śmierćjest stworzenia pierwszymjest stworzenia pierwszym aktemstworzenia pierwszym aktemgłównym aktorem nagłównym aktorem na sceniejest wcześniej niż Życietrwa dłużej niż Śmierćjest stworzenia pierwszym aktemjest stworzenia pierwszym aktemgłównym aktorem na scenie

Odgłos pocałunku jest wprawdzie cichszy niż wystrzał armatni, ale jego echo trwa o wiele dłużej. -Oliver Wendell Holmes
odgłos-pocałunku-jest-wprawdzie-cichszy-ż-wystrzał-armatni-ale-jego-echo-trwa-o-wiele-dłużej
Przy­jaźń jest cen­niej­szym uczu­ciem, bo trwa dłużej niż prze­lot­ne zakochanie. -Margit Sandemo
przy­jaźń-jest cen­niej­szym-uczu­ciem-bo trwa-dłużej-ż-prze­lot­ne-zakochanie
To dziw­ne, że cza­sami wspom­nienie śmier­ci trwa znacznie dłużej niż wspom­nienie życia, które śmierć zabrała. -Arundhati Roy
to dziw­ne-że cza­sami-wspom­nienie-śmier­-trwa-znacznie-dłużej-ż-wspom­nienie-życia-które-śmierć-zabrała
Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings
miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę