Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi.


miłość-jest-zawsze-nowa-i-bez-wzglę-na-to-czy-w-życiu-kochamy-raz-dwa-czy-dziesięć-razy-zawsze-stajemy-w-obliczu-nieznanego-miłość-może
paulo coelhomiłośćjestzawszenowabezwzględunatoczyżyciukochamyrazdwadziesięćrazystajemyobliczunieznanegomożenaspogrążyćogniupiekiełalbozabraćdobramrajualegdzieśprowadzimiłość jestjest zawszezawsze nowai bezbez względuwzględu naczy ww życiużyciu kochamykochamy razdwa czyczy dziesięćdziesięć razyzawsze stajemystajemy ww obliczuobliczu nieznanegomiłość możemoże nasnas pogrążyćpogrążyć ww ogniuogniu piekiełpiekieł alboalbo zabraćzabrać dodo brambram rajurajualeale zawszezawsze gdzieśgdzieś nasnas prowadzimiłość jest zawszejest zawsze nowai bez względubez względu naczy w życiuw życiu kochamyżyciu kochamy razdwa czy dziesięćczy dziesięć razyzawsze stajemy wstajemy w obliczuw obliczu nieznanegomiłość może nasmoże nas pogrążyćnas pogrążyć wpogrążyć w ogniuw ogniu piekiełogniu piekieł albopiekieł albo zabraćalbo zabrać dozabrać do bramdo bram rajubram rajuale zawszeale zawsze gdzieśzawsze gdzieś nasgdzieś nas prowadzi

Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa, czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego.Prawdziwa miłość zawsze pozostaje niezmienna bez względu na to, czy wszystko dostaje, czy też wszystkiego jej odmówiono.Ilekroć kochamy, zawsze kochamy tak, jak po raz pierwszy. Każda nowa miłość zwiększa siłę naszych namiętności.Jednak istnieją w życiu sprawy, które - bez względu z której strony byśmy na nie patrzyli - są zawsze tak samo ważne dla wszystkich. Miłość jest jedną z nich.Koło fortuny może się odwrócić, mimo to należy pozostać tym, kim się jest. Bez względu na okoliczności trzeba być zawsze sobą. Teraz i na zawsze.Nie można kochać za bardzo, zawsze kochamy za mało; bo to, co wydaje nam się nadmiarem - to może miłość siebie lub miłość miłości?