Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że 


miłość-ko­biety-jest tyl­ko-jed­na-to niep­rawda-że każda-miłość-jest pier­wsza-praw­dzi­wa może-być-tyl­ko-raz-in­ne
romain hereuxmiłośćko­bietyjest tyl­kojed­nato niep­rawdaże każdamiłośćjest pier­wszapraw­dzi­wa możebyćtyl­korazin­ne to su­roga­tyna­mias­tkiuczuciamiłość ko­bietyko­biety jest tyl­kojest tyl­ko jed­namiłość jest pier­wszapraw­dzi­wa może byćbyć tyl­kotyl­ko razna­mias­tki uczuciamiłość ko­biety jest tyl­koko­biety jest tyl­ko jed­napraw­dzi­wa może być tyl­kobyć tyl­ko raz

Miłość kobiety jest tylko jedna. To nieprawda, że Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości.Co to jest praw­dzi­wa miłość, wiedzą tyl­ko ko­biety brzyd­kie, piękne – umieją za­led­wie uwodzić.Miłość - is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka. Reszta to tyl­ko imi­tac­ja tej jedynej.Każdy etap życia ma włas­ne rodza­je miłości. I niep­rawdą jest, że do­rośli kochają bar­dziej, a młodzi może naiw­niej. Ważne po pros­tu, by kochać naj­praw­dzi­wiej. Bo tyl­ko głębią uczu­cia można mie­rzyć czy­jeś za­kocha­nie. Nie czasem.Pier­wsza miłość - liczy się tyl­ko do drugiej.