Miłość kobiety zniewala młodzieńca do czynów, którym się słusznie dziwią ci, co nigdy nie kochali.


miłość-kobiety-zniewala-młodzieńca-do-czynów-którym-ę-słusznie-dziwią-co-nigdy-nie-kochali
flora tristanmiłośćkobietyzniewalamłodzieńcadoczynówktórymsięsłuszniedziwiąconigdyniekochalimiłość kobietykobiety zniewalazniewala młodzieńcamłodzieńca dodo czynówktórym sięsię słuszniesłusznie dziwiądziwią cico nigdynigdy nienie kochalimiłość kobiety zniewalakobiety zniewala młodzieńcazniewala młodzieńca domłodzieńca do czynówktórym się słuszniesię słusznie dziwiąsłusznie dziwią cico nigdy nienigdy nie kochalimiłość kobiety zniewala młodzieńcakobiety zniewala młodzieńca dozniewala młodzieńca do czynówktórym się słusznie dziwiąsię słusznie dziwią cico nigdy nie kochalimiłość kobiety zniewala młodzieńca dokobiety zniewala młodzieńca do czynówktórym się słusznie dziwią ci

Ludzie się dziwią, jak im się ofiaruje jaką rzecz, a nigdy jeśli daruje się - czas.Ludzie się dziwią, jak im się ofiarowuje jaką rzecz, a nigdy jeśli daruje się - czas.Gdybyśmy kochali tych jedynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek.Gdybyśmy kochali tych jodynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek.- Żołnierz - oz­najmił zmęczo­nym głosem pod­pułkow­nik - nie ma pra­wa do żad­nych poglądów. Te są odgórnie us­ta­lone, słusznie czy niesłusznie. Chy­ba słusznie, sko­ro są ustalone.Śmiać się chyba wypadnie z tępoty ludzi, którym się zdaje, że ich obecna potęga zdoła zniszczyć pamięć ich czynów jeszcze i w wiekach następnych.