Miłość, która jest naj­przy­jem­niej­szym na świecie zajęciem, sta­je się nud­na i męcząca, gdy uczy­nimy z niej rzemiosło.


miłość-która-jest naj­przy­jem­niej­szym-na świecie-zajęciem-sta­ ę-nud­na-i męcząca-gdy-uczy­nimy-z niej-rzemiosło
pitigrillimiłośćktórajest naj­przy­jem­niej­szymna świeciezajęciemsta­je sięnud­nai męczącagdyuczy­nimyz niejrzemiosłoktóra jest naj­przy­jem­niej­szymjest naj­przy­jem­niej­szym na świeciena świecie zajęciemsta­je się nud­nanud­na i męczącagdy uczy­nimyuczy­nimy z niejz niej rzemiosłoktóra jest naj­przy­jem­niej­szym na świeciejest naj­przy­jem­niej­szym na świecie zajęciemsta­je się nud­na i męczącagdy uczy­nimy z niejuczy­nimy z niej rzemiosłoktóra jest naj­przy­jem­niej­szym na świecie zajęciemgdy uczy­nimy z niej rzemiosło

Miłość, która jest najprzyjemniejszym na świecie zajęciem, staje się nudna i męcząca, gdy uczynimy z niej rzemiosło.Przy­jaźń jest naj­de­likat­niej­szym kwiatem, który roz­wi­ja się z wza­jem­nych kon­taktów między­ludzkich. Jeżeli nie dba­my o niego cier­pli­wie i nies­trudze­nie, więdnie i usycha, za­nim ot­worzy wszys­tkie swo­je pączki.Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia.Nie do­radzaj te­go, co naj­przy­jem­niej­sze, lecz to, co najlepsze.Trąba po­wiet­rzna za­początko­wana pustką Reagu­je dot­kli­wie miażdżąc, niszcząc wszystko Wściekłość, gorączka biała jak płótno Ob­ja­wiona ges­tem, słowem w końcu miną W głowie myśl za myślą, każda ta­ka sama Głoszące one niena­wiść, miłość zabijając Sy­tuac­ja pro­wokująca, wstrząsająca, niemieszana Mówiąc prawdę bo­lesną za ple­cami mos­ty paląc W gar­ni­turze na murze na­kurzę farbą w aluminium Emoc­je, naj­gor­sze, naj­droższe, najsłod­sze, podłe Wszys­tkie mi blis­kie te wszys­tkie w men­talnym Carandiru Słowem sil­niej­szym ni­niej­szym tym lep­szym poprę.Dlacze­go przy­jem­ne ko­biety wychodzą za mąż za nud­nych mężczyzn? Po­nieważ in­te­ligen­tni mężczyźni nie żenią się nig­dy z przy­jem­ny­mi kobietami.