Miłość ludzka to najbardziej uderzający z paradoksów - istota wybrana staje się nią dzięki wartości, którą posiada tylko dla kochającego.


miłość-ludzka-to-najbardziej-uderzający-z-paradoksów-istota-wybrana-staje-ę-ą-dzięki-wartoś-którą-posiada-tylko-dla-kochającego
georges bataillemiłośćludzkatonajbardziejuderzającyparadoksówistotawybranastajesięniądziękiwartościktórąposiadatylkodlakochającegomiłość ludzkanajbardziej uderzającyuderzający zz paradoksówparadoksówistotaistota wybranawybrana stajestaje sięnią dziękidzięki wartościktórą posiadaposiada tylkotylko dladla kochającegoludzka to najbardziejnajbardziej uderzający zuderzający z paradoksówz paradoksówistota wybranaistota wybrana stajewybrana staje sięstaje się niąsię nią dziękinią dzięki wartościktórą posiada tylkoposiada tylko dlatylko dla kochającegomiłość ludzka to najbardziejludzka to najbardziej uderzającynajbardziej uderzający z paradoksówuderzający z paradoksówistota wybrana stajeistota wybrana staje sięwybrana staje się niąstaje się nią dziękisię nią dzięki wartościktórą posiada tylko dlaposiada tylko dla kochającegomiłość ludzka to najbardziej uderzającyludzka to najbardziej uderzający znajbardziej uderzający z paradoksówistota wybrana staje sięistota wybrana staje się niąwybrana staje się nią dziękistaje się nią dzięki wartościktórą posiada tylko dla kochającego

Kobieta: istota ludzka, która przegrywa w życiu przez miłość, ale zwycięża nad nim instynktownym sprytem.Miłość, która jest tylko duchem, staje się tylko cieniem.W miarę upływu lat w skrytości ducha coraz bardziej tęskni za istotą, która by żyła tylko w jego cieniu. Za kobietką istniejącą tylko dla niego, myślącą tylko o nim.Prawda jest całością. Całością zaś jest tylko taka istota, która dzięki swojemu rozwojowi prowadzi do swego ostatecznego zakończenia.Zmyślone cudy wywodzą się z naszej pychy, która każe nam wierzyć, że jesteśmy czymś na tyle ważjiym, aby Istota najwyższa burzyła dla nas porządek przyrody; z owej pychy, która sprawia, iż uważamy nasz naród, nasze miasto i naszą armię za bardziej umiłowane przez Bóstwo. Chcemy więc, by Bóg był istotą stronniczą, która nieustannie opowiada się za jednym ze swoich stworzeń przeciwko drugiemu...Jeśli nadarza się sposobność, by ulec pokusie, to niestety jej ulegamy. Każda istota ludzka na ziemi potrafi czynić zło, zależy to tylko od okoliczności.