Miłość między cnotami jest tym, czym słońce między gwiazdami: nadaje im blasku i urody.


miłość-między-cnotami-jest-tym-czym-słoń-między-gwiazdami-nadaje-im-blasku-i-urody
franciszek salezy Śwmiłośćmiędzycnotamijesttymczymsłońcegwiazdaminadajeimblaskuurodymiłość międzymiędzy cnotamicnotami jestjest tymczym słońcesłońce międzymiędzy gwiazdaminadaje imim blaskublasku ii urodymiłość między cnotamimiędzy cnotami jestcnotami jest tymczym słońce międzysłońce między gwiazdaminadaje im blaskuim blasku iblasku i urodymiłość między cnotami jestmiędzy cnotami jest tymczym słońce między gwiazdaminadaje im blasku iim blasku i urodymiłość między cnotami jest tymnadaje im blasku i urody

Czym jest słońce dla ziemi, tym miłość dla duszy.Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna.Człowie­czeństwo jest to su­ma naszych de­fektów, man­ka­mentów, naszej niedos­ko­nałości, jest tym czym chce­my być, a nie pot­ra­fimy, nie możemy, nie umiemy, to jest po pros­tu dziura między ideałami a realizacją.Pat­rzę w Je­go oczy lśnią je­ziora głębiną, czuję spokój, tonę w tym spojrzeniu... Między na­mi cisza pełna zrozumienia... Tu roz­mową jest  dotyk, blis­kość, chwi­la Tu i Teraz... War­gi czerwone po po­całun­kach nabrzmiałe jak ma­ki na łące... Słońca promienie bez­wstyd­nie do­tykają swy­mi palcami na­gości ciała... Po upal­nej nocy gorąca ka­wa i tosty na wspólnym stole... Pełna harmonia między Nami... Miłość- jed­no słowo w ty­siącach drobnych gestów odnalezione...  Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością.Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem.