Miłość może oka­zać się w dziewięciu dziesiatych niena­wiścią, lecz wciąż na­zywać się miłością.


miłość-może-oka­zać ę-w dziewięciu-dziesiatych-niena­wiśą-lecz-wciąż-na­zywać ę-miłośą
clive staples lewismiłośćmożeoka­zać sięw dziewięciudziesiatychniena­wiściąleczwciążna­zywać sięmiłościąmiłość możemoże oka­zać sięoka­zać się w dziewięciuw dziewięciu dziesiatychdziesiatych niena­wiściąlecz wciążwciąż na­zywać sięna­zywać się miłościąmiłość może oka­zać sięmoże oka­zać się w dziewięciuoka­zać się w dziewięciu dziesiatychw dziewięciu dziesiatych niena­wiściąlecz wciąż na­zywać sięwciąż na­zywać się miłościąmiłość może oka­zać się w dziewięciumoże oka­zać się w dziewięciu dziesiatychoka­zać się w dziewięciu dziesiatych niena­wiściąlecz wciąż na­zywać się miłościąmiłość może oka­zać się w dziewięciu dziesiatychmoże oka­zać się w dziewięciu dziesiatych niena­wiścią

Wiele można zdziałać niena­wiścią, ale jeszcze więcej miłością.U ko­biety i mężczyz­ny li­nię gra­niczną między miłością a niena­wiścią wy­tycza pieniądz.Na sno­bie nie można po­legać. Dzieło, które chwa­li, może oka­zać się dobre.Miłość mo­ja dla niej, spotęgo­wała do te­go stop­nia, że sta­wała się niena­wiścią, roz­koszo­wała się wi­dokiem te­go bólu codziennego.To, co w życiu doczes­nym naj­cenniej­sze, może oka­zać się bez znacze­nia dla życia wiecznego.