Miłość nie sposób na równo kłaść z pla­nami. Pla­ny cza­sami zmieniamy, miłość zaś ste­ruje Nami.


miłość-nie sposób-na równo-kłaść-z pla­nami-pla­ny-cza­sami-zmieniamy-miłość-zaś-ste­ruje-nami
kedarmiłośćnie sposóbna równokłaśćz pla­namipla­nycza­samizmieniamymiłośćzaśste­rujenamimiłość nie sposóbnie sposób na równona równo kłaśćkłaść z pla­namipla­ny cza­samicza­sami zmieniamymiłość zaśzaś ste­rujeste­ruje namimiłość nie sposób na równonie sposób na równo kłaśćna równo kłaść z pla­namipla­ny cza­sami zmieniamymiłość zaś ste­rujezaś ste­ruje namimiłość nie sposób na równo kłaśćnie sposób na równo kłaść z pla­namimiłość zaś ste­ruje namimiłość nie sposób na równo kłaść z pla­nami

Cza­sami zas­ta­nawiam się Cze­mu przed na­rodzi­nami spy­tałem Boga: Poez­ja jest pla... pla...pla­giatem myśli.Cza­sem czuję się jak przy­bysz z in­nej pla­nety - nie piję, nie palę, nie ćpam, sza­nuję ko­biety i wierzę w miłość.Miłość to nie tyl­ko kwiat­ki i słod­kie laur­ki. Trwa­nie w trud­nych sy­tuac­jach i ra­dość ze szczęścia. To także, a może prze­de wszys­tkim, sztu­ka roz­sta­nia. Roz­sta­nia z tym co dla Ciebie jest wszys­tkim i naj­piękniej­szym. Z pla­nami i marzeniami. To móc po­wie­dzieć żeg­naj, bądź szczęśli­wy w swoich wyborach. Nie pot­ra­fię zam­knąć roz­działu z Tobą. Bedziesz zaw­sze w moim sercu.Naj­lep­sze są wie­czo­ry, możesz zos­tać sam na sam ze swoimi myśla­mi, marze­niami, pla­nami... Możesz być kim tyl­ko so­bie zap­ragniesz, nie mu­sisz nic uda­wać, po pros­tu jes­teś sobą....Czas jest poza nami i przed nami, przy nas go nie ma.