Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie


miłość-nie-oznacza-emocjonalnego-przemijania-czy-chwilowego-oczarowania-ale-wyraża-wolę-i-odpowiedzialną-decyzję-związania-ę-całkowicie-na
jan paweł iimiłośćnieoznaczaemocjonalnegoprzemijaniaczychwilowegooczarowaniaalewyrażawolęodpowiedzialnądecyzjęzwiązaniasięcałkowicienadobrenazłejestdaremsiebiesamegodrugiemuczłowiekowimiłość nienie oznaczaoznacza emocjonalnegoemocjonalnego przemijaniaprzemijania czyczy chwilowegochwilowego oczarowaniaale wyrażawyraża wolęwolę ii odpowiedzialnąodpowiedzialną decyzjędecyzję związaniazwiązania sięsię całkowiciena dobredobre ii nana złejest daremdarem zz siebiesiebie samegosamego drugiemudrugiemu człowiekowimiłość nie oznaczanie oznacza emocjonalnegooznacza emocjonalnego przemijaniaemocjonalnego przemijania czyprzemijania czy chwilowegoczy chwilowego oczarowaniaale wyraża wolęwyraża wolę iwolę i odpowiedzialnąi odpowiedzialną decyzjęodpowiedzialną decyzję związaniadecyzję związania sięzwiązania się całkowiciena dobre idobre i nai na złejest darem zdarem z siebiez siebie samegosiebie samego drugiemusamego drugiemu człowiekowi

W każdym wyroku prostodusznie wyrokujący wyraża samego siebie.Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje.Miłość oznacza rozprowadzać ciepło, nie dusząc się przy tym wzajemnie. Miłość oznacza być ogniem, ale wzajemnie się nie spalać.Diabły i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same siebie zrobiły złymi. (IV Sobór Lateraneński)Miłość jest wszystkim co dobre i złe.Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie.