Miłość niejed­nokrot­nie przyrówny­wano do cho­roby. Na­leży do­dać dla ścisłości, że jest to cho­roba, pod­czas której chorzy zaz­wyczaj kładą się do łóżka.


miłość-niejed­nokrot­nie-przyrówny­wano-do cho­roby-na­ży do­dać-dla-ścisłoś-że jest to cho­roba-pod­czas-której chorzy
magdalena samozwaniecmiłośćniejed­nokrot­nieprzyrówny­wanodo cho­robyna­leży do­daćdlaścisłościże jest to cho­robapod­czasktórej chorzyzaz­wyczajkładą siędo łóżkamiłość niejed­nokrot­nieniejed­nokrot­nie przyrówny­wanoprzyrówny­wano do cho­robyna­leży do­dać dladla ścisłościpod­czas której chorzyktórej chorzy zaz­wyczajzaz­wyczaj kładą siękładą się do łóżkamiłość niejed­nokrot­nie przyrówny­wanoniejed­nokrot­nie przyrówny­wano do cho­robyna­leży do­dać dla ścisłościpod­czas której chorzy zaz­wyczajktórej chorzy zaz­wyczaj kładą sięzaz­wyczaj kładą się do łóżka

Naiw­ność- cho­roba, naj­częściej występu­je u osób ze zdiag­no­zowaną cho­robą nadzieją. -opuszczona
naiw­ność-cho­roba-naj­częściej-występu­-u osób-ze zdiag­no­zowaną-cho­robą-nadzieją
Psychoana­liza jest tą psychiczną cho­robą, za której te­rapię się uważa. -Karl Kraus
psychoana­liza-jest tą psychiczną-cho­robą-za której te­rapię ę-uważa
to-że ę-człowiek-dob­rze-czu­-nie oz­nacza-że nie jest cho­ry-cho­roba-może ę-ujaw­ć-w ągu-kil­ku-mi­nut-~ pa­weł
Naj­lep­szym spo­sobem na rozpędze­nie me­lan­cho­lii jest wi­dok kry­minal­ne­go pro­cesu, głupo­ta bo­wiem sędziów by­wa zaz­wyczaj niez­wykle ucieszna. -Victor Marie Hugo
naj­lep­szym-spo­sobem-na rozpędze­nie-me­lan­cho­lii-jest wi­dok-kry­minal­ne­go-pro­cesu-głupo­-bo­wiem-sędziów-by­wa
Są ta­kie marze­nia, które za­bijają (...) bar­dziej niż ludzie, cho­roby i czas. -Arturo Pérez-Reverte
są ­kie-marze­nia-które-za­bijają-bar­dziej-ż-ludzie-cho­roby-i czas