Miłość niesie w sobie ogromny ładunek tajemnej siły, mocy, która wynosi poświęcenie ponad majestat Boga, prawa, społeczeństwa. To za jej sprawą jesteśmy pokorni, wytrwali, silni i ulegli, upadamy i podnosimy się, żyjemy i przebaczamy.


miłość-niesie-w-sobie-ogromny-ładunek-tajemnej-ły-mocy-która-wynosi-poświęcenie-ponad-majestat-boga-prawa-społeczeństwa-to-za-jej-sprawą
barbara rosiekmiłośćniesiesobieogromnyładunektajemnejsiłymocyktórawynosipoświęcenieponadmajestatbogaprawaspołeczeństwatozajejsprawąjesteśmypokorniwytrwalisilniulegliupadamypodnosimysiężyjemyprzebaczamymiłość niesieniesie ww sobiesobie ogromnyogromny ładunekładunek tajemnejtajemnej siłyktóra wynosiwynosi poświęceniepoświęcenie ponadponad majestatmajestat bogaza jejjej sprawąsprawą jesteśmyjesteśmy pokornisilni ii ulegliupadamy ii podnosimypodnosimy siężyjemy ii przebaczamymiłość niesie wniesie w sobiew sobie ogromnysobie ogromny ładunekogromny ładunek tajemnejładunek tajemnej siłyktóra wynosi poświęceniewynosi poświęcenie ponadpoświęcenie ponad majestatponad majestat bogaza jej sprawąjej sprawą jesteśmysprawą jesteśmy pokornisilni i ulegliupadamy i podnosimyi podnosimy siężyjemy i przebaczamy

Natura. Otacza nas i obejmuje. Żyjemy wśród niej i jesteśmy jej obcy. Rozmawia z nami nieustannie, a nie zdradza nam swych tajemnic. Jest w niej wieczne życie, rozwój i ruch. . . Wszystko dzieje się ze jej sprawą, wszystko jest jej zasługą.Mówiąc o sprawiedliwości dziejowej, należy zdać sobie sprawę, że jej wyroki nie są nigdy bezpodstawne i że w dziejach narodów przesłanki historyczne, zadawnione prawa, mniejszą odgrywają rolę, niż poczucie narodowe i świadoma rola społeczeństwa. Te dwa czynniki zawsze zwyciężają.Sława wynosi malarzy ponad książęta.Wielka jest śmierć. Jesteśmy w jej mocy z uśmiechem na ustach.Jeśli podejmujesz się roli ponad siły, nie tylko źle ją odegrasz, lecz również zaniechasz innej, którą mógłbyś dobrze odegrać.Silni widzą w Bogu dowód swojej mocy, słabi tarczę przed swoją słabością.