Miłość niesie ze sobą wiel­kie szczęście, o wiele większe od bólu, który przy­nosi tęsknota.


miłość-niesie-ze sobą-wiel­kie-szczęście-o wiele-większe-od bólu-który-przy­nosi-tęsknota
albert einsteinmiłośćniesieze sobąwiel­kieszczęścieo wielewiększeod bóluktóryprzy­nositęsknotamiłość niesieniesie ze sobąze sobą wiel­kiewiel­kie szczęścieo wiele większewiększe od bóluktóry przy­nosiprzy­nosi tęsknotamiłość niesie ze sobąniesie ze sobą wiel­kieze sobą wiel­kie szczęścieo wiele większe od bóluktóry przy­nosi tęsknotamiłość niesie ze sobą wiel­kieniesie ze sobą wiel­kie szczęściemiłość niesie ze sobą wiel­kie szczęście

szcze­rość-niesie-ze sobą-naj­częściej-zbyt-żo-bólu-~pa­weł-rychlica 
Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą. -Zbigniew Herbert
wiel­kie-naz­wiska-up­rawdo­podob­niają-naj­większe-idioty­zmy-gdyż-tłum- naiwną-pew­ność-że wiel­cy-ludzie-bredzić-nie mogą
Suk­ces umożli­wia ci po­siada­nie wielu rzeczy, ale nie da­je ci te­go wspa­niałego, wewnętrzne­go
suk­-umożli­wia- po­siada­nie-wielu-rzeczy-ale-nie da­- te­go-wspa­niałego-wewnętrzne­go-cze­goś-co przy­nosi-ze sobą-miłość