Miłość niesie ze sobą wiel­kie szczęście, o wiele większe od bólu, który przy­nosi tęsknota.


miłość-niesie-ze sobą-wiel­kie-szczęście-o wiele-większe-od bólu-który-przy­nosi-tęsknota
albert einsteinmiłośćniesieze sobąwiel­kieszczęścieo wielewiększeod bóluktóryprzy­nositęsknotamiłość niesieniesie ze sobąze sobą wiel­kiewiel­kie szczęścieo wiele większewiększe od bóluktóry przy­nosiprzy­nosi tęsknotamiłość niesie ze sobąniesie ze sobą wiel­kieze sobą wiel­kie szczęścieo wiele większe od bóluktóry przy­nosi tęsknotamiłość niesie ze sobą wiel­kieniesie ze sobą wiel­kie szczęściemiłość niesie ze sobą wiel­kie szczęście

Możesz opi­sywać wi­no, miłość, ko­biety i chwałę pod wa­run­kiem, że nie jes­teś pi­jakiem, kochan­kiem, mężem czy żołnie­rzem. Jeśli uczes­tniczysz w życiu, niez­byt dob­rze się w nim ro­zez­na­jesz: zbyt wiele przy­nosi ci al­bo bólu, al­bo uciech.Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą.Suk­ces umożli­wia ci po­siada­nie wielu rzeczy, ale nie da­je ci te­go wspa­niałego, wewnętrzne­go Ja­ko chi­rurg zo­pero­wałeś przeszłość. Czułam się wówczas jak­byś po­siekał mi duszę. Zas­kocze­nie było tak wiel­kie, że nie czułam bólu. Je­dynie lek­kie muśnięcia ostrza. Dzi­siaj do­wie­działam się, że przy okaz­ji wyrzu­ciłeś je­go. Znie­czu­lający Zna­leźć piękno w naj­mniej­szym szczególe. Cie­szyć się drob­nos­tka­mi. Darzyć ludzi uśmie­chem. Po­daro­wać ko­muś ser­ce. I żyć wśród przy­jaciół. To naj­większe szczęście ja­kie można so­bie wyobrazić.