Miłość nigdy nie staje na przeszkodzie temu, kto pragnie żyć Własną Legendą. Jeśli się tak dzieje, znaczy to, że nie była to miłość prawdziwa, miłość, która przemawia Językiem Wszechświata.


miłość-nigdy-nie-staje-na-przeszkodzie-temu-kto-pragnie-żyć-własną-legendą-jeśli-ę-tak-dzieje-znaczy-to-że-nie-była-to-miłość
paulo coelhomiłośćnigdyniestajenaprzeszkodzietemuktopragnieżyćwłasnąlegendąjeślisiętakdziejeznaczytożebyłatomiłośćprawdziwamiłośćktóraprzemawiajęzykiemwszechświatamiłość nigdynigdy nienie stajestaje nana przeszkodzieprzeszkodzie temukto pragniepragnie żyćżyć własnąwłasną legendąjeśli sięsię taktak dziejeże nienie byłamiłość prawdziwaktóra przemawiaprzemawia językiemjęzykiem wszechświatamiłość nigdy nienigdy nie stajenie staje nastaje na przeszkodziena przeszkodzie temukto pragnie żyćpragnie żyć własnążyć własną legendąjeśli się taksię tak dziejeże nie byłabyła to miłośćktóra przemawia językiemprzemawia językiem wszechświata

Jedyna miłość, która nas nigdy nie zdradzi, to miłość własna.Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie kończy się miłość własna.Prawdziwa miłość w kobiecie nigdy nie oczekuje równej zapłaty a to, co daje, ani szczęścia równego temu, jakie chce sprawić.Im bardziej zbliżamy się do naszych marzeń, tym bardziej Własna Legenda staje się jedyna, prawdziwą racja bytu.Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.Sny są językiem Boga. Gdy Bóg przemawia językiem świata, mogę odgadnąć ich znaczenie. Jeśli zaś mówi językiem twojej duszy, to tylko ty jeden możesz je zrozumieć.