Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.


miłość-nigdy-nie-ustaje-tak-więc-trwają-wiara-nadzieja-miłość-te-trzy-z-nich-zaś-największa-jest-miłość
paweł Śwmiłośćnigdynieustajetakwięctrwająwiaranadziejamiłośćtetrzynichzaśnajwiększajestmiłośćmiłość nigdynigdy nienie ustajetak więcwięc trwajątrwają wiarate trzyz nichnich zaśzaś największanajwiększa jestjest miłośćmiłość nigdy nienigdy nie ustajetak więc trwająwięc trwają wiaraz nich zaśnich zaś największazaś największa jestnajwiększa jest miłośćmiłość nigdy nie ustajetak więc trwają wiaraz nich zaś największanich zaś największa jestzaś największa jest miłośćz nich zaś największa jestnich zaś największa jest miłość

Teraz więc pozostają wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.Są trzy: wiara, nadzieja i miłość. Ale naj­większa z nich jest miłość.Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy.Miłość nigdy nie staje na przeszkodzie temu, kto pragnie żyć Własną Legendą. Jeśli się tak dzieje, znaczy to, że nie była to miłość prawdziwa, miłość, która przemawia Językiem Wszechświata.Miłość jest zawodem kobiet. Czemuż więc ukrywać przed nimi tak długo to, czego nigdy nie wiedzą zbyt wcześnie?Wiara, nadzieja, miłość. Nie potrzebuję więcej. Poznaję w odwrotnej kolejności. Taki już jestem.