Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.


miłość-nigdy-nie-ustaje-tak-więc-trwają-wiara-nadzieja-miłość-te-trzy-z-nich-zaś-największa-jest-miłość
paweł Śwmiłośćnigdynieustajetakwięctrwająwiaranadziejamiłośćtetrzynichzaśnajwiększajestmiłośćmiłość nigdynigdy nienie ustajetak więcwięc trwajątrwają wiarate trzyz nichnich zaśzaś największanajwiększa jestjest miłośćmiłość nigdy nienigdy nie ustajetak więc trwająwięc trwają wiaraz nich zaśnich zaś największazaś największa jestnajwiększa jest miłośćmiłość nigdy nie ustajetak więc trwają wiaraz nich zaś największanich zaś największa jestzaś największa jest miłośćz nich zaś największa jestnich zaś największa jest miłość

Teraz więc pozostają wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość. -Biblia
teraz-więc-pozostają-wiara-nadzieja-miłość-te-trzy-lecz-z-nich-największa-jest-miłość
Są trzy: wiara, nadzieja i miłość. Ale naj­większa z nich jest miłość. -św. Paweł z Tarsu
są trzy-wiara-nadzieja-i miłość-ale-naj­większa-z nich-jest miłość
Miłość jest zawodem kobiet. Czemuż więc ukrywać przed nimi tak długo to, czego nigdy nie wiedzą zbyt wcześnie? -Hendry Fiedling
miłość-jest-zawodem-kobiet-czemuż-więc-ukrywać-przed-nimi-tak-długo-to-czego-nigdy-nie-wiedzą-zbyt-wcześnie
Wiara, nadzieja, miłość. Nie potrzebuję więcej. Poznaję w odwrotnej kolejności. Taki już jestem. -Scythe
wiara-nadzieja-miłość-nie-potrzebuję-więcej-poznaję-w-odwrotnej-kolejnoś-taki-już-jestem