Miłość po­dob­na jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do te­go przyczyny.


miłość-po­dob­na-jest do wiary-człowiek kocha-bo kocha-bez-głębszej-do te­go-przyczyny
romain rollandmiłośćpo­dob­najest do wiaryczłowiek kochabo kochabezgłębszejdo te­goprzyczynymiłość po­dob­napo­dob­na jest do wiarybez głębszejgłębszej do te­godo te­go przyczynymiłość po­dob­na jest do wiarybez głębszej do te­gogłębszej do te­go przyczynybez głębszej do te­go przyczyny

Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej tego przyczyny.Miłość podobna jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do tego przyczyny.Dla kobiet miłość jest odpustem zupełnym; mężczyzna prawdziwie kochający może popełniać zbrodnie, a będzie zawsze jak śnieg biały w oczach tej, którą kocha, jeżeli kocha gorąco.Za­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłość. Ich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem.Miłość jest jak nar­ko­tyk. Do za­kocha­nia je­den krok, a do od­kocha­nia długa te­rapia. Działać może z pa­re dni, miesiąc, rok, ale zaw­sze do niej wrócisz.Ko­bieta chce być kocha­na bez po­wodu, dob­rych ma­nier, wdzięku, in­te­ligen­cji, ale dla­tego, że ona jest.