Miłość po­rusza się na dwóch no­gach: jedną z nich jest miłość do Bo­ga, drugą do ludzi. Rób wszys­tko, żebyś nie kuśty­kał, ale bieg­nij na obu, aż do sa­mego Boga.


miłość-po­rusza ę-na dwóch-no­gach-jedną-z nich-jest miłość-do bo­ga-drugą-do ludzi-rób wszys­tko-żebyś-nie kuśty­kał-ale
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)miłośćpo­rusza sięna dwóchno­gachjednąz nichjest miłośćdo bo­gadrugądo ludzirób wszys­tkożebyśnie kuśty­kałalebieg­nijna obuaż do sa­megobogamiłość po­rusza siępo­rusza się na dwóchna dwóch no­gachjedną z nichz nich jest miłośćjest miłość do bo­gadrugą do ludziżebyś nie kuśty­kałale bieg­nijbieg­nij na obuaż do sa­mego bogamiłość po­rusza się na dwóchpo­rusza się na dwóch no­gachjedną z nich jest miłośćz nich jest miłość do bo­gaale bieg­nij na obu

Było ich aż dwie, obie mo­je przy­jaciółki, obie blon­dynki. Jedną znałam od przed­szko­la, drugą od ro­ku (mam 23 la­ta). Zgad­nij która zos­tała, kiedy wszys­tko u mnie się posypało...Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się.Miłość - to dwie dusze w jednym ciele. Przyjaźń - to jedna dusza w dwóch ciałach. A gdy miłość łączy sę z przyjaźną, powstaje wówczas jedność podwójna i zupełna.Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.Jest miłość kochanie, jest miłość namiętność, jest miłość fantazja. Pierwsza tłumaczy się w życiu świętością, druga nieszczęściem, trzecia grzechem.Z dwóch kobiet zakochanych w tym samym mężczyźnie jedna jest nieszczęśliwa. Z dwu mężczyzn kochających jedną kobietę ktoś z nich jest durniem.