Miłość po­win­na nieść ze sobą ra­dość, po­win­na za­pew­niać człowieko­wi har­mo­nię, a mo­ja przy­nosiła tyl­ko cierpienie.


miłość-po­win­na-nieść-ze sobą-ra­dość-po­win­na-za­pew­niać-człowieko­wi-har­mo­ę-a mo­ja-przy­nosiła-tyl­ko-cierpienie
nicholas sparksmiłośćpo­win­nanieśćze sobąra­dośćza­pew­niaćczłowieko­wihar­mo­nięa mo­japrzy­nosiłatyl­kocierpieniemiłość po­win­napo­win­na nieśćnieść ze sobąze sobą ra­dośćpo­win­na za­pew­niaćza­pew­niać człowieko­wiczłowieko­wi har­mo­nięa mo­ja przy­nosiłaprzy­nosiła tyl­kotyl­ko cierpieniemiłość po­win­na nieśćpo­win­na nieść ze sobąnieść ze sobą ra­dośćpo­win­na za­pew­niać człowieko­wiza­pew­niać człowieko­wi har­mo­nięa mo­ja przy­nosiła tyl­koprzy­nosiła tyl­ko cierpieniemiłość po­win­na nieść ze sobąpo­win­na nieść ze sobą ra­dośćpo­win­na za­pew­niać człowieko­wi har­mo­nięa mo­ja przy­nosiła tyl­ko cierpieniemiłość po­win­na nieść ze sobą ra­dość

Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)
ludzie-mniej-po­win­-myść-o tym-co po­win­-ro­bić-a więcej-o tym-czym-po­win­-być
Wciąż nie uświada­miamy so­bie dość wy­raźnie, że jes­teśmy częścią świata przy­rody i że po­win­niśmy oka­zywać jej więcej szacunku. -Maria Szyszkowska
wciąż-nie uświada­miamy-so­bie-dość-wy­raźnie-że jes­teśmy-częśą-świata-przy­rody-i że po­win­śmy-oka­zywać-jej-więcej
Nig­dy nie po­win­no się za­bierać człowieko­wi kłam­stwa, które ochra­nia je­go ser­ce. Wys­ta­wione na emoc­je zewnętrzne szyb­ko wysycha. -Elodja
nig­dy-nie po­win­no ę-za­bierać-człowieko­wi-kłam­stwa-które-ochra­nia-­go-ser­-wys­­wione na emoc­-zewnętrzne-szyb­ko