Miłość po­win­na nieść ze sobą ra­dość, po­win­na za­pew­niać człowieko­wi har­mo­nię, a mo­ja przy­nosiła tyl­ko cierpienie.


miłość-po­win­na-nieść-ze sobą-ra­dość-po­win­na-za­pew­niać-człowieko­wi-har­mo­ę-a mo­ja-przy­nosiła-tyl­ko-cierpienie
nicholas sparksmiłośćpo­win­nanieśćze sobąra­dośćza­pew­niaćczłowieko­wihar­mo­nięa mo­japrzy­nosiłatyl­kocierpieniemiłość po­win­napo­win­na nieśćnieść ze sobąze sobą ra­dośćpo­win­na za­pew­niaćza­pew­niać człowieko­wiczłowieko­wi har­mo­nięa mo­ja przy­nosiłaprzy­nosiła tyl­kotyl­ko cierpieniemiłość po­win­na nieśćpo­win­na nieść ze sobąnieść ze sobą ra­dośćpo­win­na za­pew­niać człowieko­wiza­pew­niać człowieko­wi har­mo­nięa mo­ja przy­nosiła tyl­koprzy­nosiła tyl­ko cierpieniemiłość po­win­na nieść ze sobąpo­win­na nieść ze sobą ra­dośćpo­win­na za­pew­niać człowieko­wi har­mo­nięa mo­ja przy­nosiła tyl­ko cierpieniemiłość po­win­na nieść ze sobą ra­dość

Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być.To ja po­win­nam być tam gdzie Ty. To ja po­win­nam całować us­ta Jego. To ja po­win­nam o Nim śnić, a ty zab­rałaś mi Go całego. Myśłałam, że to przez­nacze­nie, że już nie prze­minie, a Ty Weszłaś w me życie i uk­radłaś każdą cudną chwilę.Wciąż nie uświada­miamy so­bie dość wy­raźnie, że jes­teśmy częścią świata przy­rody i że po­win­niśmy oka­zywać jej więcej szacunku.Rodzi­ce mają być naj­bliżsi? Dlacze­go nie ry­by pan­cerne? Oni by­li prze­cież tyl­ko os­tatnim og­ni­wem ewo­luc­ji, jak te­go uczy wasza biolo­gia, więc czułość po­win­na ogar­niać całą rodzinę wraz z jaszczurami.Po­win­no is­tnieć słowo ok­reślające mik­rosko­pijną is­kierkę nadziei, którą człowiek boi się dos­trzec w lęku, że sa­mo spoj­rze­nie ją zga­si, jak przy próbie obej­rze­nia fo­tonu. Może tyl­ko cze­kać przy niej, pat­rzeć obok niej, pat­rzeć po­za nią, aż sta­nie się dość moc­na, by zais­tnieć realnie.Nig­dy nie po­win­no się za­bierać człowieko­wi kłam­stwa, które ochra­nia je­go ser­ce. Wys­ta­wione na emoc­je zewnętrzne szyb­ko wysycha.