Miłość po­win­na opierać się bar­dziej na czy­nach niż na słowach. Miłość po­lega na obopólnym udziela­niu so­bie te­go, co się posiada.


miłość-po­win­na-opierać ę-bar­dziej-na czy­nach-ż-na słowach-miłość po­lega-na obopólnym-udziela­niu-so­bie-te­go-co ę
ignacy loyolamiłośćpo­win­naopierać siębar­dziejna czy­nachniżna słowachmiłość po­legana obopólnymudziela­niuso­biete­goco sięposiadamiłość po­win­napo­win­na opierać sięopierać się bar­dziejbar­dziej na czy­nachna czy­nach niżniż na słowachmiłość po­lega na obopólnymna obopólnym udziela­niuudziela­niu so­bieso­bie te­goco się posiadamiłość po­win­na opierać siępo­win­na opierać się bar­dziejopierać się bar­dziej na czy­nachbar­dziej na czy­nach niżna czy­nach niż na słowachmiłość po­lega na obopólnym udziela­niuna obopólnym udziela­niu so­bieudziela­niu so­bie te­gomiłość po­win­na opierać się bar­dziejpo­win­na opierać się bar­dziej na czy­nachopierać się bar­dziej na czy­nach niżbar­dziej na czy­nach niż na słowachmiłość po­lega na obopólnym udziela­niu so­biena obopólnym udziela­niu so­bie te­gomiłość po­win­na opierać się bar­dziej na czy­nachpo­win­na opierać się bar­dziej na czy­nach niżopierać się bar­dziej na czy­nach niż na słowachmiłość po­lega na obopólnym udziela­niu so­bie te­go

Dob­roć po­lega na sza­nowa­niu i kocha­niu ludzi bar­dziej niż na to zasługują.Długo się nie widzieliśmy. Ja­koś mnie to nie rusza. Przez to nie lu­bię Cię bar­dziej ani mniej. Jas­ne że wo­lałabym abyś był przy mnie zawsze. Ale czy to jest ta miłość?? Ta na którą cze­kałam całe życie?? Może na tym ona polega?? Może tak po­win­no być??- Wza­jem­na tęskno­ta tłumiona w sobie. Miłość chy­ba tym się objawia...Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło.Miłość poz­na­je się po tym, że czy­jegoś głosu prag­niesz bar­dziej, niż ciszy; kochać to zgod­nie przer­wać roz­mowę, żeby posłuchać deszczu...Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Miłość nie po­lega na ob­sy­pywa­niu ko­goś komplementami lecz na po­kaza­niu ko­muś uczuć nie mówiąc o nich ani słowa